piatok, 23 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 27. 8. 2017

Jedenásta nedeľa po Svätej Trojici

Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 212 – Ó, vitaj v svojej jasnosti
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola R 15, 1-6
Žalm 113, 1-9
Pieseň č. 700 – Život je Boží dar
Evanjelium Lk 21, 25-33
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 200 – Veríme v Boha večného
Kázeň Kaz 3,11
Modlitby, oznamy
Antifóna
Kňaz: Všetko krásne učinil Hospodin, haleluja;
Zbor: Aj večnosť nám dal do sŕdc, chváľme Pána.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 654 – Zbohom si dajme (spievame postojačky)

 

MILODARY

 • Bohuznáma sestra si s láskou spomína na zosnulých rodičov a sestru Annu. Venuje 40 €.
 • V utorok, 29. augusta 2017, uplynie 30. rokov od úmrtia Jána Kohúta z Diakovej. Na svojho manžela, otca a starého otca si s láskou spomína manželka Amália, deti a vnúčatá s rodinami. Venujú 30 €.
 • Bohuznámy brat pri prijatí Večere Pánovej venuje 100 €.
 • Rodina Lisá pri narodeninách a 11. výročí manželstva venuje 50 €
 • Sestra Zuzana Kijonková prosí o uzdravenie a pomoc pri operácii svojej mamičky Boženy Chrenovej. Venuje 30 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 240,60 €. Srdečne ďakujeme. 

OZNAMY

 • CD s fotografiami z konfirmácie si môžete vyzdvihnúť na farskom úrade.
 • Túto nedeľu, 27. augusta a nedeľu 3. septembra 2017, budeme robiť zbierku školských pomôcok pre deti zo sociálne slabších rodín. Informácie sú na výveske.
 • Zasadnutie zborového presbyterstva bude vo štvrtok, 31. augusta 2017, o 18:00 h.
 • V nedeľu, 3. septembra 2017, bude nedeľa Veni Sancte Spiritus, začiatok školského roku. Bude požehnanie detí, študentov a učiteľov.

Milí bratia, milé sestry, modlime sa:

 • za Evanjelickú cirkev na Slovensku, za cirkevné zbory Turčianskeho seniorátu, za biskupov, seniorov, farárov, kaplánov, diakonov a všetkých neordinovaných spolupracovníkov,
 • za jednotu v cirkvi. 

„Ľud môj, ktorý je pomenovaný po Mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim.“

2Kron 7, 14

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl