pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 27. – 28. 3. 2016

1. slávnosť veľkonočná

Privítanie a oslovenie
Predspev:
Ó Ježiši, Tvoje vzkriesenie, daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor:
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby.
Pieseň č. 600 – Kristus vstal z mŕtvych
Slávnostná sláva (zbor zostane stáť), odpoveď zboru 2. verš piesne č. 358
Antifóna č. 33
Kňaz: Toto je deň, ktorý učinil Hospodin.
Zbor: Jasajme a radujme sa v ňom. Haleluja.
Pozdrav, kolekta
Žalm 118,14-24
Program detí
Pieseň č. 602 – Raduj sa a plesaj
Evanjelium Lk 24, 1-12
Pastiersky list
Pieseň č. 126 – Veríme vo všemocného Otca
Kázeň J 14, 19b
Spevokol (On vstal z mŕtvych)
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 150 – Víťaz nad smrťou
Antifóna č. 36
Kňaz: Ja som vzkriesenie i život, vraví Kristus Pán.
Zbor: Kto verí v Neho, bude žiť, aj keď umrel.
Kolekta
Áronovské požehnanie
Spevokol (Írske požehnanie)
Pieseň č. 150

MILODARY

  • Dňa 2. apríla uplynie 1 rok od smrti našej spolusestry MUDr. Ivice Zacharovskej. Zomrela 70-ročná. S láskou si v tieto dni vzkriesenia Krista Pána na ňu spomína manžel Milan, deti s rodinami, sestra s rodinou a švagriná s rodinou. Venujú 200 € na potreby cirkevného zboru a 50 € na kvety na oltár.
  • Bohuznámy brat pri svojich narodeninách ďakuje za Božiu prítomnosť a ochranu a venuje 25 €.
  • Náš verný spolubrat Dušan Daruľa, dlhoročný člen spevokolu s vďakou voči Pánu Bohu venuje pri svojich 85. narodeninách 100 €.
  • Bohuznáma sestra pri prijatí Večere Pánovej venuje 10 €.
  • Pri platení cirkevnej dane sme prijali 20, 40 a 15 €.
  • Ofera minulú nedeľu bola 392,80 €.

OZNAMY

  • Stretnutie turčianskej mládeže bude 1. 4. 2016 o 17.30 h v aule Biblickej školy. Téma: Duchovná výzva. Výkladom poslúži Ján Hroboň.
  • Pri našom cirkevnom zbore vzniklo občianske združenie Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov. OZ sa zaregistrovalo ako prijímateľ 2% dane, ktoré môžete darovať pre náš cirkevný zbor. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť pri východe z kostola.
  • Tiež môžete venovať 2% pre Domov sociálnych služieb v Sučanoch. Tlačivá sú pri východe z kostola.
  • 4. 2016 o 14.30 h bude vo Vrútkach seniorálny konvent. Ste srdečne pozvaní.
2. slávnosť veľkonočná

Predspev: Ó Ježiši, Tvoje vzkriesenie…
Konfiteor: Skloňme sa k Hospodinu…
Pieseň č. 136 – Ježiš žije a ja s Ním
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 16
Pieseň č. 145 – Pokoj Vám! Žijem!
Kázeň Kol 3, 1-4
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 128 – Darmo plesá ľudská zlosť
Antifóna č. 32
Kňaz: Pri Tvojom vzkriesení, Pane Ježiši Kriste, Haleluja.
Zbor: Nebesá i zem sa radujú, Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 128

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl