pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 26. 2. 2017

Predpôstna nedeľa

Úvodné oslovenie
Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci …
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, …
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 262 – Cirkev je chrámom na skale
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 121
Pieseň č. 203 – V jedného Boha veríme
Kázeň J 1, 14

Výročný zborový konvent

 • schvaľovanie kňazskej správy s rozpočtom
 • schvaľovanie správy revíznej komisie z účtovnej uzávierky
 • schvaľovanie štatútu CZ
 • diskusia

Modlitba, oznamy
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 263 – Hrad prepevný (1. a 4. verš)

MILODARY

 • Dcéra s rodinou si s láskou spomína na svoju mamu a starú mamu Annu Rizmanovú pri 1. výročí jej úmrtia. Venujú 50 €.
 • Bohuznámy brat ďakuje za svojho syna Janka, ktorý sa dožil 19. narodenín. Venuje 20 €.
 • Ofera minulú nedeľu 323,10 €. Srdečne ďakujeme.

OZNAMY

 • Srdečne vás pozývame na prednášku „Moc modlitby a pôstu“, ktorá bude vo štvrtok, 2. marca 2017, o 19:00 h v rím-kat. kostole sv. Martina. Bližšie info na výveske. Biblická hodina preto vo štvrtok
 • V nedeľu, 5. marca 2017 o 17:00 h bude v našom kostole benefičný koncert organovej hudby.
 • Pri našom cirkevnom zbore vzniklo občianske združenie Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov. Toto združenie s nami úzko spolupracuje, jeho členmi sú ľudia z nášho zboru a jeho aktivity podporujú našu prácu. OZ sa zaregistrovalo ako prijímateľ 2% dane, ktoré môžete darovať pre náš cirkevný zbor. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť pri východe z kostola.
  Srdečne ďakujeme za príspevky 2% z daní – 1359,97 €, ktoré ste nám venovali v minulom roku a použili sme ich na prácu s deťmi a mládežou.
  Obchodné meno: Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov, o. z.
  Sídlo: M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo prijímateľa: 37978373

Návrh uznesení konventu CZ ECAV MT na rok 2017

Bohoslužobné:

 • Pripraviť aktivitu v rámci národného týždňa manželstva
 • Pripraviť benefičný koncert na pomoc CZ Hybe
  (požiar v decembri 2016 vážne poškodil hybský kostol)
 • Evanjelický víkend – v spolupráci s ESŠ pripraviť program a realizáciu
  (Turčianska mládež, Deň detí a Zborový deň – jún 2017)
 • výročie Reformácie – pripraviť trojdňové slávnosti (29.-31.10.2017) misijných, bohoslužobných a kultúrnych aktivít (SB, koncert, vedecko-populárna konferencia, výstava zo života cirkvi a CZ Martin (miesto v Tulipe), divadlo ESŠ
 • V súčinnosti s TuS pripraviť Deň turčianskeho seniorátu (10.9.2017)
 • Pripraviť biblické tábory a víkendovky pre deti, konfirmandov a mládež
 • Naďalej podporovať stretnutia mužov a žien nášho CZ
 • Osadenie pamätných tabúľ v kostole s menami kňazov pôsobiacich v našom CZ
 • Pripraviť dvojdňový výlet spevokolu do CZ Rožňava a okolia
 • Hľadať CZ na Gemeri, ktorý by sa stal objektom našej misie

Organizačné:

 • Vytvoriť pracovné a pomocné skupiny starších bratov a sestier, ktoré by systematicky dbali o pekné prostredie v CZ (kostol, záhrada, zborová sieň..)
 • Hľadať pracovníka na čiastočný úväzok pre prácu s deťmi a dorastom
 • Hľadať naďalej kňaza na uprázdnené 2. miesto farára
 • Dopracovať štatút CZ a predložiť na schválenie zborovým konventom a seniorátnym presbyterstvom

Hospodárske

 • Venovať z každej ofery 5% a dve ofery do roka v rámci rodinných SB na rozvoj ESŠ
 • Dokončiť sakristiu v kostole
 • Osadiť rampu na námestie pred kostolom od ulice J. B. Hroboňa
 • Vymeniť zvyšné staré okná na budove fary za nové

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl