sobota, 24 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 26. 11. 2017

Posledná nedeľa cirkevného roka – Nedeľa večnosti

Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 385 – S Bohom začínam zas deň
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 126, 1-6
Epištola 1K 15, 22-28
Pieseň 696 – Verím to pevne
Evanjelium Mt 25, 1-13
Krst, Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 507 – Čo môj Boh chce (1. a 2. verš)
Zborový konvent
Pieseň č. 507 (3. a 4. verš)
Kázeň L 21, 25-28
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 606 – Žehnaj a ochraňuj nás
Antifóna 39
Kňaz: Naša otčina je v nebesiach. Haleluja.
Zbor: Odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 606 

MILODARY

 • V pondelok, 20. novembra 2017, sme sa rozlúčili s Jozefom Kramárom. Zomrel 86 – ročný. Smútiaca rodina venuje 50 €.
 • V stredu, 22. novembra 2017, sme sa rozlúčili so spolubratom  Vladimírom Vachom z Dražkoviec. Smútiaca rodina venuje 100 €.
 • Pri príležitosti 1. výročia úmrtia milovanej mamy Boženy Milanovej z Martina– Tomčian si na ňu spomína dcéra Božena s rodinou. Venuje 50 €.
 • Dcéra a nevesta s rodinou si s láskou spomínajú na Vilmu Podhradskú pri jej nedožitých 100-tých narodeninách. Venujú 50 €.
 • Syn Ján a dcéra Alena s rodinami a sestra Darinka s rodinou si s láskou spomínajú na svoju mamu, starú mamu a sestru Helenu Majerovú pri 1. výročí jej úmrtia. Venujú 60 €.
 • Dňa 20. novembra uplynulo 8 rokov od úmrtia našej spolusestry Justíny Martvoňovej, rod. Gruchaľákovej. S láskou spomínajú deti a manžel. Venujú 20 €.
 • Bohuznámi manželia ďakujú Pánu Bohu za starostlivosť, lásku a vedenie v ich životoch. Vyprosujú pre seba a svojich najbližších do ďalších dní ochranu Najvyššieho. S vďakou venujú 50 €.
 • Bohuznáma rodina pri platení cirkevnej dane venuje 10 €.
 • Bohuznáma sestra pri platení cirkevnej dane venuje 20 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 330,85 €. Srdečne ďakujeme.

OZNAMY

 • Biblickú hodinu mávame v zimnom období už o 17:00 h. Téma: Luther a Žalmy.
 • V sobotu, 2. decembra 2017, o 14:30 h pozývame rodičov s deťmi na výrobu adventných vencov do auly Biblickej školy. Vstupné: 2€ na 1 venček. Ak máte záujem o výrobu venčeka, kontaktujte čo najskôr pani kaplánku Slávku Danielovú: 0907 770 858.
 • Na budúcu nedeľu budeme mať prvú adventnú nedeľu aj s veľkou Večerou Pánovou. Srdečne vás všetkých pozývame.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl