streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 25. 9. 2016

Osemnásta nedeľa po Svätej Trojici

Úvodné oslovenie
Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen. 

Pieseň č. 237 – Pán Boh je prítomný
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 42, 1-6
Epištola 1Kor 1, 4-9
Pieseň č. 245 – Ó , láska Božia, láska večná
Evanjelim Mt 5, 17-19
Pieseň č. 197 – Veríme v Boha jediného

Kázeň Mt 22, 34-40
Modlitba, oznamy

Pieseň č. 229 – Boh náš je láska (1. a 2. verš)
Antifóna č. 52
Kňaz: Buďme činiteľmi slova. Haleluja.
Zbor: A nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú samých seba.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 229 (3. a 4. verš) 

MILODARY

  • V utorok, 20. septembra 2016, sme sa rozlúčili s našou vernou spolusestrou Elenou Kupčovou, rod.Blahušiakovou. Zomrela 80-ročná. Smútiaca rodina venuje 100 €.
  • Bohuznáma rodina pri platení cirkevnej dane venuje 100 € na potreby cirkevného zboru a na zborovú diakoniu 100 €. Ďakuje za Božiu milosť a ochranu.
  • Ofera minulú nedeľu bola 395,20 €.
    Všetkým srdečne ďakujeme.

 OZNAMY

  • V utorok, 27. septembra 2016, bude o 18.00 hod. v zborovej sieni na fare zasadnutie zborového presbyterstva. Prosíme bratov presbyterov a sestry presbyterky o účasť.
  • Na budúcu sobotu, 1. októbra 2016, uskutočníme púť Martinských evanjelikov do Necpál. Odchod bude z Memorandoveho námestia ráno o 8.30 hod. Je potrebné si zobrať pršiplášť, niečo na jedenie a pitie. V Necpaloch sa môžeme tešiť na guláš. Púťou si pripomenieme dobu, kedy naši predkovia chodili do kostola do Necpál na služby Božie aj pešo. Prosíme, prihláste sa do štvrtku na farskom úrade.
  • Na budúcu nedeľu, prvú v mesiaci, bude prislúžená veľká Večera Pánova. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Vyučovanie konfirmandov – druhákov býva v piatok o 14.00 hod v zborovej sieni na fare. Vyučovanie konfirmandov – prvákov začne v piatok 7. októbra o 14.00 hod.
  • V sobotu, 8. októbra 2016, bude zdobenie kostola na Poďakovanie za úrody zeme. Prosíme ochotných bratov a sestry o pomoc.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl