sobota, 24 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 24. 9. 2017

Pätnásta nedeľa po Svätej Trojici

Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Pieseň č. 192 – Kyrie elejson
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 42,2-6
Epištola F 4,11-13
Pieseň č. 230 – Boh sa o mňa stará
Evanjelium Mt 6,25-34
Pieseň č. 197 – Veríme v Boha jediného
Kázeň Mt 6,31-34
Modlitby, oznamy
Pieseň č. 345 – Chváľme dnes Pána
Antifóna 56
Kňaz: Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť.
Zbor: A všetko ostatná vám bude pridané.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 345 

 

MILODARY

 • Dnes si pripomíname nedožitých 100 rokov a 14 rokov od úmrtia mamy, starej a prastarej mamy Anny Ďurkovičovej, rod. Kaplánovej z Diakovej. S láskou spomínajú nevesty Vlasta a Ľubica s rodinami. Venujú 30 €.
 • Pri príležitosti 14. narodenín vnuka Mareka Loboza a 20. narodenín vnučky Heddy Chester si stará mama vyprosuje od Pána Boha dar Ducha Svätého a Jeho vedenie do ďalších rokov života. Venuje 20 €.
 • Pri príležitosti sobáša Miroslava Blizňáka a Zuzany, Vojtěškovej, venujú novomanželia 50 €.
 • Pri príležitosti sobáša Romana Ganobčíka a Emílie, Šajdákovej, venuje rodina 50 €.
 • Pri príležitosti sobáša Igora Velického a Viktórie, Ochodnickej, venujú rodičia 50 € a mladomanželom prajú hojnosť Božieho požehnania a vedenia na spoločnej ceste životom.
 • Brat Viliam Maňka s manželkou venujú na prácu s deťmi a mládežou 500 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 340,10 €. Srdečne ďakujeme. 

OZNAMY

 • Od minulej nedele sa začalo pravidelné stretávanie Detskej besiedky. Stretávame sa v budove starého gymnázia v čase hlavných služieb Božích. Srdečne pozývame všetky deti a tešíme sa na ne!
 • Prihlášky do 1. ročníka konfirmácie si môžete vyzdvihnúť na farskom úrade. Vyučovanie konfirmandov – prvákov začne v piatok, októbra, o 14:00 h v Klube mladých na fare.
 • Srdečne vás pozývame na stretnutie mládeže, ktoré bude v piatok, septembra, o 17:30 h v zborovej sieni.
 • CD s fotografiami z konfirmácie si môžete vyzdvihnúť na farskom úrade.

Milí bratia, milé sestry, modlime sa:

– za Evanjelickú cirkev na Slovensku, za cirkevné zbory Turčianského seniorátu, za biskupov, seniorov, farárov, kaplánov, diakonov a všetkých neordinovaných spolupracovníkov
– za jednotu v cirkvi
– za krajiny postihnuté prírodnými katastrofami, vojnovými konfliktami a nepokojmi
– za trpiacich a chorých, ustarostených, opustených a hľadajúcich

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl