nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 24. 7. 2016

Deviata nedeľa po Svätej Trojici

Úvodné oslovenie
Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 211 – Otvorte mi krásnu bránu
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 51, 3-14
Pieseň č. 459 – Ježiš, moja radosť
Evanjelium Mt 7, 24-27
Vystúpenie detí
Pieseň č. 203 – V jedného Boha veríme

Kázeň Neh 8, 1-10
Modlitba, oznamy 

Pieseň č. 362 – Toto je deň vzácny
Antifóna č. 50
Kňaz: Zvelebujte so mnou Hospodina. Haleluja.
Zbor: A spoločne vyvyšujme Jeho meno. Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 362

MILODARY

 • Vnuk s rodinou si s láskou spomína na svojho starého otca Pavla Martáka pri jeho nedožitých 110. narodeninách. Venuje 20 €.
 • Pri príležitosti nedožitých 91. narodenín Lenky Plackovej si na ňu s láskou spomína dcéra Alena Rugalová s rodinou. Venuje 20 €.
 • Bohuznámy brat sa z Božej milosti dožil narodenín. Ďakuje Pánu Bohu za Jeho milosť a prosí o zdravie a požehnanie pre celú rodinu. Pre potreby nášho cirkevného zboru venuje 30 €.
 • Bohuznáma rodina ďakuje za nové bývanie, zdravie, ochranu a všetko, čo prijíma z Božej ruky. Venuje 50 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 281,90 €. Srdečne ďakujeme.

OZNAMY

 • Stretnutia mužov pri spoločných raňajkách máme každú druhú nedeľu v mesiaci o 7.00 hod.
  v klube na fare.
 • Stretnutia žien pri spoločných raňajkách máme každú tretiu nedeľu v mesiaci o 8.00 hod.
  v Cafe gymnázium.
 • Biblický mládežnícky tábor bude od 8. – 13. augusta 2016 vo Veľkom Slavkove.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl