nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 21. 8. 2016

Trinásta nedeľa po Svätej Trojici

Úvodné oslovenie
Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 209 – Keď svitol deň nedeľný
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 112, 1-9
Epištola 1 J 4, 7-12
Pieseň č. 549 – Cnosť je sýtiť lačného
Evanjelium Mk 12, 41-44
Pieseň č. 201 – Verme v Boha Otca

Kázeň Lk 10, 25-37
Modlitba, oznamy

Pieseň č. 553 – Štedrý darca, Hospodine
Antifóna č. 88
Kňaz: Hospodin milosrdný je a ľútostivý, chváľte Pána!
Zbor: Zhovievavý a bohatý je v milosti, chváľme Pána!
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 553

MILODARY

  • V stredu, 17. augusta, sme sa rozlúčili s našim spolubratom Milanom Malovíkom. Manželka s rodinou venuje 50 €.
  • V piatok, 19. augusta, sme sa rozlúčili s našou vernou spolusestrou Etelou Mincovou, rod. Kubiňanovou. Manžel a deti s rodinami venujú 100 €.
  • Vo štvrtok, 18. augusta, sme sa rozlúčili s Martinou Chovancovou, rod. Zuzaniakovou. Pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.
  • Dcéry Anka a Jelka s rodinami si s láskou spomínajú na svoju mamičku Annu Janúškovú pri 24. výročí jej odchodu z tejto časnosti. Ďakujú Pánu Bohu za jej život s nimi. Venujú 40 €.
  • augusta sa náš spolubrat Miloslav Grísa dožil vzácneho životného jubilea, 80 rokov života. Ďakuje za Božie vedenie a prosí o ďalšie Božie požehnanie. Venuje 50 €.
  • Pri krste Lucie Vaculákovej venujú rodičia 30 €.
  • Ofera minulú nedeľu bola 323,70 €. Srdečne všetkým ďakujeme.

OZNAMY

  • Stretnutia mužov pri spoločných raňajkách máme každú druhú nedeľu v mesiaci o 7.00 hod. v klube na fare.
  • Stretnutia žien pri spoločných raňajkách máme každú tretiu nedeľu v mesiaci o 8.00 hod. v Cafe gymnázium. Stretnutie bolo dnes.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl