utorok, 21 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 20. 11. 2016

Posledná nedeľa cirkevného roka, Nedeľa večnosti

Úvodné oslovenie
Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 18 – Príď, Kriste, Svetlo sveta
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 126
Starozákonný text Ab 3, 3-6
Novozákonný text 2Pt 3, 8-14
Pieseň č. 700 – Život je Boží dar
Evanjelium J 5, 24-29
Krst, Viera všeobecná kresťanská
Pieseň 269 – Kriste, svoju si na skale 

Kázeň Mt 25, 1-13 (David P. Daniel, PhD.)
Modlitba, oznamy

Spomienka na Karola Kuzmányho pri 210. výročí narodenia
Pieseň č. 248 – Radosť moja (1. a 5. verš)
Antifóna č. 10
Kňaz: Bdejte každého času a modlite sa, hovorí Kristus Pán.
Zbor: Aby sme sa mohli postaviť pred Neho.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 315 – Svieť, svetlo, svieť

MILODARY

 • Bohuznámy brat sa z milosti Božej dožil svojich 75narodenín. Ďakuje Pánu Bohu za ochranu počas celého života. Prosí aj naďalej o požehnanie, zdravie a milosť. Venuje 50 €.
 • Bohuznáma sestra prosí Pána Boha, aby pomohol jej synovi nájsť si prácu. Na potreby cirkevného zboru z vďačnosti venuje 10 €.
 • Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za ochranu a prosí o Božie vedenie pre celú rodinu. Venuje 35 €.
 • Bohuznáma sestra venuje pri platení cirkevnej dane 20 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 476,15 €.
  Srdečne všetkým ďakujeme.

OZNAMY

 • V sobotu, 26. novembra 2016, o 14.30 h, pozývame deti aj dospelých na výrobu adventných vencov do auly Biblickej školy. Vstupné: 2 € na 1 venček.
  Prihlásiť sa môžete u  Slávky Danielovej – 0907 770 858
 • Dom Charity, Kollárova 24, Martin hľadá dobrovoľníkov na dni 24.-26. novembra 2016 od 10.00 do 20.00 hod., ktorí by pomohli počas zbierky trvanlivých potravín. Úlohou dobrovoľníkov bude rozdávať letáky návštevníkom TESCO, informovať ich o zbierke a vyberať darovaný tovar.
  Info: D. Javorová – 0915 898 768
 • Hľadáme koordinátora práce s deťmi
  Viac info na farskom úrade.
 • Ďakujeme všetkým bratom a sestrám, ktorí ochotne pomohli s programom minulú nedeľu a s prípravou sály na spoločný obed.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl