nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 19. 3. 2017

 Tretia pôstna nedeľa

Úvodné oslovenie
Predspev
Kňaz:  Neopúšťaj ma, Hospodine,
Zbor:  Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa.
Kňaz:  Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou.
Zbor:  Neopúšťaj ma, Hospodine, Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa.
Pieseň č. 192 – Kyrie elejson
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 126
Epištola 1Kor 10, 1-13
Pieseň č. 113 – Tam na kríži na Golgote
Evanjelium Lk 13, 1-9
Konfirmácia, Viera všeobecná kresťanská
Confirma Deus, str. XXXVII
Kňaz: Potvrď, ó, Bože Otče, čo si pri nás vykonal,
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Potvrď , ó Bože Synu, čo si pri nás vykonal,
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Potvrď, ó Bože Duchu Svätý, čo si pri nás vykonal,
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému
Zbor: ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Pieseň č. 589 – Pohliadni na nás z výsosti
Kázeň Lk 13, 1-9
Modlitby, oznamy
Pieseň č. 357 – Sláva Bohu na výsosti
Antifóna č. 30
Kňaz: Kristus trpel za nás a dal nám príklad.
Zbor: Aby sme kráčali v jeho šľapajach.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 357

MILODARY

 • Vo štvrtok, 16. marca, sme sa rozlúčili s bratom Milanom Hajdom. Zomrel 67-ročný. Smútiaca rodina venuje 115 €.
 • Syn Miloš s rodinou a súrodencami si s láskou spomína na svojich rodičov Emila Knošku a Emíliu Knoškovú pri 25. výročí ich úmrtia. Venujú 20 €.
 • Syn a dcéra s rodinami si s láskou spomínajú na svojho otca Jána Thomku pri 23. výročí jeho úmrtia. Venujú 50 €.
 • Bohuznáma sestra ďakuje za Božie vedenie a lekárstvo pri operáciách manžela. Venuje 40 €.
 • Z vďačnosti za Božie požehnanie venuje rodina Beloridová 40 €.
 • Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu ochranu a prosí o Božiu pomoc do ďalších dní pre celú rodinu. Venuje 35 €.
 • Ofera minulú nedeľu na ranných službách Božích bola 83,68 € a na hlavných službách Božích spojených s detskými službami Božími bola 418,50 €. Venovaná bola podľa uznesenia výročného zborového konventu pre Evanjelickú spojenú školu.
  Srdečne ďakujeme.

OZNAMY

 • Pri našom cirkevnom zbore vzniklo občianske združenie Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov. Toto združenie s nami úzko spolupracuje, jeho členmi sú ľudia z nášho zboru a jeho aktivity podporujú našu prácu. OZ sa zaregistrovalo ako prijímateľ 2% dane, ktoré môžete darovať pre náš cirkevný zbor. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť pri východe z kostola.
  Srdečne ďakujeme za príspevky 2% z daní – 1359,97 €, ktoré ste nám venovali v minulom roku a použili sme ich na prácu s deťmi a mládežou.
  Obchodné meno: Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov, o. z.
  Sídlo: M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo prijímateľa: 37978373
 • Tiež môžete venovať 2% pre Domov sociálnych služieb v Sučanoch. Tlačivá sú pri východe z kostola.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl