štvrtok, 29 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 18. 9. 2016

Sedemnásta nedeľa po Svätej Trojici

Úvodné oslovenie
Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!

Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.

Pieseň č. 214 – Vitaj nám deň zasvätený
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 8
Epištola R 8, 31-34
Pieseň č. 456 – Ježiši, Ty sám
Evanjelim J 3, 16-21
Pieseň č. 648 – Vezmi, Pane, život môj

Kázeň 1M 1, 26-27
Modlitba, oznamy

Antifóna č. 86
Kňaz: Chváľte Hospodina všetky národy a velebte Ho všetci ľudia.
Zbor: Lebo je nesmierna Jeho milosť nad nami. Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 654 – Zbohom si dajme (spievame postojačky)

MILODARY

  • V stredu, 14. septembra, sme sa rozlúčili s našou spolusestrou Želmírou Kulichovou, rod. Bartošovou. Zomrela vo veku 78 rokov. Deti s  rodinami venujú 70 €.
  • Naša spolusestra ďakuje Pánu Bohu zas úspešné prekonanie vážnej operácie. Spomína na manžela Daniela Žišku pri jeho nedožitých 90. narodeninách. Tiež si spomína na starostlivého otecka Vladimíra Ivana Danku pri 20. výročí jeho odchodu z tejto časnosti a na svoju dobrú maminku Elenu Dankovú, rod. Dullovú pri 10. výročí jej odchodu do večnosti. Venuje 50 €.
  • Pred dvomi rokmi si Pán života a smrti povolal do večnosti milovaného syna, manžela a brata Branka Husára. S bolesťou a láskou si na neho každý deň spomína celá rodina a prosí, aby sa pri nich vyplnili slová: „Dobrotivý je Hospodin, On pevnosťou je v deň súženia. Pozná tých, ktorí dúfajú v Neho“ (Nah 1, 7). Venujú 50 €.
  • Pri krste Emmy Majerčíkovej venujú rodičia a krstné mamy 20 €.
  • V sobotu, 17. septembra, uzavreli manželstvo v našom chráme Milan Hanzel a Michaela rodKováčiková. Venujú 30 €.
  • Ofera minulú nedeľu bola 340,45 €. Srdečne všetkým ďakujeme.

OZNAMY

  • Biblická hodina – prvá v školskom roku – bude vo štvrtok, 22. 9. o 18:00 hod. v sieni na fare. Téma: Úvod ku Skutkom apoštolov.
  • Vyučovanie konfirmandov – druhákov – začneme v piatok, 23. 9. o 14.00 hod. v zborovej sieni na fare.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl