utorok, 21 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2018

Spravodaj 18. 3. 2018

Piata pôstna nedeľa, Smrtná, Iudica 
Na tom, čo si myslíš záleží
Židovská rada rozhodne o smrti Ježiša Krista 

 Čítanie a spev z Pašií od str. 5

Kázňový text:
Tu Nikodém, ktorý predtým prišiel k Ježišovi, hoci bol jedným z nich, im povedal: Či náš zákon súdi človeka skôr, než ho vypočuje a zistí, čo robí? Odpovedali Mu: Nie si aj ty z Galiley? Skúmaj a uvidíš, že nieto proroka z Galiley.
J 7, 50-52 

 

MILODARY:

 • Vo štvrtok, 15. marca, sme sa rozlúčili s našou vernou spolusestrou Máriou Čajovou, rod. Lacovou. Zomrela vo veku 88 rokov. S láskou spomínajú synovia so svojimi rodinami a venujú 50 €.
 • Tiež vo štvrtok, 15. marca, sme sa rozlúčili so spolusestrou Zorou Dziačkovou, rod. Luptákovou. Zomrela vo veku 77 rokov. Manžel a deti s rodinami s láskou spomínajú a venujú na vyplatenie cirkevného príspevku 150 €.
 • Dňa 24. februára 2018 sme sa posledný krát rozlúčili so sestrou Annou Tarcalovou, rod. Kubišovou, ktorá nás vo veku 77 rokov náhle opustila. Smútiaca rodina venuje 100 €.
 • Pri príležitosti 3. výročia odchodu do večnosti a nedožitých 79. rokov si s láskou spomína manžel, syn a dcéra s rodinou a ostatná rodina na Elenu Vitalajovú, rod. Štípalovú. Venujú 35 €. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 • Deti s rodinami si s láskou spomínajú na svojho otca a starého otca Jána Thomku pri 24. výročí jeho odchodu z tejto časnosti. Venujú 50 €.
 • Bohuznámy brat sa z milosti Božej dožil svojich 69. narodenín. Ďakuje za Božiu prítomnosť a prosí o Božie požehnanie pre celú rodinu. Venuje 50 €.
 • Bohuznáma sestra venuje pri platení cirkevnej dane 10 €.
 • Bohuznámy brat venuje pri platení cirkevnej dane na Martinský evanjelik 20 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 510,40 €. Srdečne ďakujeme.

 OZNAMY:

 • V utorok, 20. februára, o 17:30 h bude v zborovej sieni na fare zasadnutie zborového presbyterstva. Srdečne pozývame bratov presbyterov a sestry presbyterky.
 • V piatok, 23. marca, bude o 17:30 h v aule Biblickej školy Stretnutie turčianskej mládeže. Výkladom na tému „Boh je online“ poslúži brat farár Tomáš German. Srdečne ste pozvaní.
 • Noc modlitieb budeme mať z Bielej soboty na Veľkonočnú nedeľu (z 31.3. na 1.4. 2018) od 20:00 h do 01:00 h v klube mladých na fare. Noc modlitieb ukončíme spoločne Večerou Pánovou. Téma: Nový život v Kristovi.
 • Pri našom cirkevnom zbore vzniklo občianske združenie Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov. OZ sa zaregistrovalo ako prijímateľ 2% dane, ktoré môžete darovať pre náš cirkevný zbor. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť pri východe z kostola.
 • Rodinné služby Božie plánujeme na 15. apríla, 6. mája a 17. júna 2018.
 • Pri východe z kostola si môžete zakúpiť Evanjelický východ, Evanjelický posol a náboženskú literatúru.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl