nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2018

Spravodaj 18. 2. 2018

Prvá pôstna nedeľa 
Tajomstvo kríža

Úvodné oslovenie
Predspev
Kňaz:  Neopúšťaj ma, Hospodine,
Zbor:   Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa.
Kňaz:  Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou.
Zbor:   Neopúšťaj ma, Hospodine, Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa.
Pieseň č. 85 – Aj za mňa si mrel 

Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 31, 2-6; 22-25
Pieseň spevokolu
Pieseň č. 83 – Verme v Boha jedného 

Kázeň Mt 16, 21-23
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 300 – Pane, Ty si nám nehodným pripravil stôl (1.-4. verš) 

Veľká Večera Pánova
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 300 (5.-6. verš)

 


MILODARY:

  • V minulých dňoch uplynul 1 rok od úmrtia sestry Emílie Matuľovej, rod. Sumkovej z Bystričky. S úctou a vďakou si na ňu spomínajú dcéry s rodinami, brat Miloslav Sumka a švagriná Danica Sumková s rodinami. Pri tejto príležitosti venujú 200 €.
  • Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu pomoc a prosí pre celú svoju rodinu do ďalších dní o Božiu milosť. Venuje 35 €.
  • Bohuznáma sestra pri platení cirkevnej dane prosí o Božiu pomoc pri prekonaní smútku pri odchode svojho manžela do večnosti. Venuje 20 €.
  • Bohuznáma rodina venuje pri platení cirkevnej dane 20 €.
  • Ofera minulú nedeľu bola 463,70 €. Srdečne ďakujeme.

OZNAMY:

  • Na budúcu nedeľu budeme mať počas hlavných služieb Božích výročný a volebný zborový konvent. Ranné služby Božie nebudú.

KANDIDÁTI NA FUNKCIU PRESBYTER:
Borcovan Daniel
Brnová Viera
Ďurík Mojmír
Froľo Slavomír
Froľo Ľuboš
Husárová Petronela
Jurisová Ružena
Kompiš Dušan
Kubík Michal
Kušnieriková Ľubomíra
Lisý Miloš
Taškárová Lenka
Tupá Darina

KANDIDÁT NA ZBOROVÉHO DOZORCU:
Kacian Adrian

 
 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl