utorok, 21 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 18. 12. 2016

Štvrtá adventná nedeľa

Úvodné oslovenie
Deti, zapálenie poslednej adventnej sviečky
Predspev
Kňaz: Rosu dajte nebesá zhora
Zbor: a oblaky nech lejú spravodlivosť
Kňaz: Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo Jeho rúk zvestuje obloha.
Zbor: Rosu dajte nebesá zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť.
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 16 – Otvorte brány dokorán
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 98
Starozmluvný text Iz 52,7-10
Novozmluvný text F 4,4-9
Pieseň č. 29 – V plnosti času
Evanjelium Lk 1,46-55
Pieseň č. 3 – Bože, ktorý si stvoril svet

Kázeň Lk 1,46-55
Modlitba, oznamy

Pieseň č. 245 – Ó, láska Božia, láska večná
Antifóna č. 1:
Kňaz: Ajhľa, panna počne a porodí Syna. Haleluja!
Zbor: A dajú Mu meno Immanuel. Haleluja!
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 245

MILODARY

  • Bohuznáma sestra si s láskou spomína na svojich blízkych, ktorí ju predišli do večnosti. Prosí o Božie vedenie a ochranu pre celú rodinu. Venuje 50 €.
  • Pri 50. výročí odchodu do večnosti brata MilošaKovačku, presbytera nášho cirk. zboru a člena spevokolu, si na neho s vďačnosťou spomínajú deti s rodinami a na cirkevné ciele venujú 200 €.
  • Pri 20. výročí úmrtia svojej matky, Márie Žiakovej, si na ňu spomína dcéra Marta s rodinou. Venuje 20 €.
  • Pri 3. výročí úmrtia manžela Vladimíra Švrlu si na neho spomína manželka s rodinou. Venuje 20 €.
  • Pri príležitosti krstu Ellie Sofie Borcovanovej z vďaky voči Pánu Bohu venuje prastará mama a starí rodičia 100 € a prosia o Božie vedenie a požehnanie.
  • Ofera minulú nedeľu bola 493,25 €. Srdečne všetkým ďakujeme.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl