pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 17. 9. 2017

Štrnásta nedeľa po Svätej Trojici

Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 374 – Keď zasvitnú ranné zore
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola Ef 2,11-18
Žalm 47
Pieseň č. 262 – Cirkev je chrámom na skale
Evanjelium Mt 16,15-20
Pieseň č. 203 – V jedného Boha veríme
Kázeň Ef 2,19-22
Modlitby, oznamy
Antifóna 50
Kňaz: Zvelebujte so mnou Hospodina. Haleluja.
Zbor: A spoločne vyvyšujme Jeho meno. Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 221 – Bože večný, nepremenný

MILODARY

 • V utorok, 12. septembra, sme sa rozlúčili s bratom Dušanom Záborským. Zomrel vo veku 83 rokov. Deti s rodinami a ostatná pozostalá rodina venujú 100 €.
 • Pri nedožitých 70. narodeninách a 2. výročí úmrtia Zity Plicovej si na ňu s láskou spomínajú sestra s manželom a krstné deti s rodinami. Venujú 100 €.
 • Z Božej milosti, aj keď s podlomeným zdravím, sa 23. augusta dožil 80 rokov manžel, otec, starý otec Ján Murček. Ďakujeme Pánu Bohu za jeho život a prosíme o trpezlivosť a milosť do ďalších rokov v jeho chorobe. V stredu, 13. septembra, sme si pripomenuli nedožité 104. narodeniny jeho mamy, Emílie Murčekovej. Na cirkev rodina venuje 30 €.
 • Pri príležitosti 1. výročia úmrtia Eleny Kupčovej, rod. Blahušiakovej, si na ňu s láskou spomínajú jej najbližší. Venujú 50 €.
 • Ofera minulú nedeľu, na Seniorátny deň, bola 2400 €. Srdečne ďakujeme. 

OZNAMY

 • Od dnešnej nedele sa začína pravidelné stretávanie Detskej besiedky. Stretávame sa v budove starého gymnázia v čase hlavných služieb Božích. Srdečne pozývame všetky deti a tešíme sa na ne!
 • Vyučovanie konfirmandov – druhákov sa začína v piatok, septembra, 14:00 h v zborovej sieni.
 • Prihlášky do 1. ročníka konfirmácie si môžete vyzdvihnúť na farskom úrade. Vyučovanie konfirmandov – prvákov začne v piatok, októbra,  o 14:00 h v Klube mladých na fare.
 • Srdečne vás pozývame na stretnutie mládeže, ktoré bude v piatok, septembra, o 17:30 h v zborovej sieni.
 • CD s fotografiami z konfirmácie si môžete vyzdvihnúť na farskom úrade.
 • V sobotu, septembra, bude na Memorandovom námestí Dožinková slávnosť. Všetci sme pozvaní!
 • Srdečne ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a darcom za ich ochotu, nadšenie a prácu, ktorými prispeli na Seniorátnom dni minulú nedeľu.

 
 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl