streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 17. 7. 2016

Ôsma nedeľa po Svätej Trojici

Úvodné oslovenie
Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 393 – Vstali sme a hneď za rána (požehnanie vedúcich detského tábora)
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 113
Epištola 1Kor 1, 26-29
Pieseň č. 289 – Bože a Otče
Evanjelium Mk 4, 26-29
Krst, Konfirmácia, Viera všeobecná kresťanská
Confirma Deus, str. XXXVII
Kňaz: Potvrď, ó, Bože Otče, čo si pri nás vykonal,
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Potvrď , ó Bože Synu, čo si pri nás vykonal,
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Potvrď, ó Bože Duchu Svätý, čo si pri nás vykonal,
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému
Zbor: ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Pieseň č. 233 – Kráľu nebies

Kázeň Mk 4, 30 • 32
Modlitba, oznamy

Pieseň č. 222 – Kráľ večný, nás požehnaj
Antifóna č. 64
Kňaz: Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti, hovorí Kristus Pán.
Zbor: Kto zostáva v Ňom, ten prináša veľa ovocia.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 222

MILODARY 

 • V stredu, 13. júla, sme sa rozlúčili s našou spolusestrou Martou Počtárikovou. Zomrela 81-ročná. Synovec Martin a ostatná smútiaca rodina venujú 35 €.
 • Pri príležitosti 1. výročia úmrtia Jozefa Bízika s láskou spomínajú jeho najbližší a venujú 40 €.
 • Pri krste vnučky Júlie Vaňkovej venujú starí rodičia Vaňkovci 20 €.
 • V sobotu, 16. júla 2016, uzavreli manželstvo František Poliaček a Barbora, rod. Murčeková. Rodina venuje 100 €.
 • Dňa 11. júla 2016 sa dožil náš spolubrat Ján Žingor 77. narodenín. Ďakuje Pánu Bohu a všetkým svojim blízkym za roky prežité v láskavej Božej opatere. Venuje 20 €.
 • Rodina Gavurová venuje na mládežnícky tábor 50 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 284,40 €. Srdečne ďakujeme.

OZNAMY

 • Stretnutia mužov pri spoločných raňajkách máme každú druhú nedeľu v mesiaci o 7.00 hod. v klube na fare.
 • Stretnutia žien pri spoločných raňajkách máme každú tretiu nedeľu v mesiaci
  o 8.00 hod. v Cafe gymnázium.
 • Biblický detský denný tábor bude 18. – 22. júla 2016. Kapacita 60 detí je už naplnená. Ďakujeme.
 • Biblický mládežnícky tábor bude od 8. – 13. augusta 2016 vo Veľkom Slavkove.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl