utorok, 21 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 17. 4. 2016

3. nedeľa po Veľkej noci

Privítanie a oslovenie
Predspev:
Ó Ježiši, Tvoje vzkriesenie, daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor:
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam…
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby.
Pieseň č. 164 – Slávne nebeské výšiny
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 111
Krst, Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 291 – Meno kresťan vzácne

Kázeň Mt 7, 21
Modlitba, oznamy

 Vystúpenie spevokolu
Poďakovanie pri príležitosti 20. výročia vzniku krúžku ručných prác v našom CZ
– príspevok vedúcej krúžku Vierky Marečkovej
– spomienka na zosnulé členky krúžku, modlitba
– poďakovanie
– pozvanie na prezentáciu ručných prác v Biblickej škole
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 654 – Zbohom si dajme (postojačky)

MILODARY

 • Manžel Michal, dcéra Marína, synovia Juraj a Ján s rodinami si s láskou spomínajú na svoju manželku a mamu Vierku Gallovú, rod. Komanderovú pri jej nedožitých 66. narodeninách. Venujú 50 €.
 • Dňa 15. apríla uplynul 1 rok od smrti našej spolusestry Margity Bakošovej, rod. Majerčíkovej. S láskou si na svoju mamičku spomína syn a dcéry s rodinami. Tiež si spomínajú na otca Miloslava Bakoša. Venujú 150 €.
 • Na svojich rodičov Darinu a Dušana Gregorovcov s láskou spomína dcéra. Venuje 50 €.
 • Pri príležitosti nedožitých 83. narodenín Jaroslava Mikuša si na neho s láskou a vďačnosťou spomína manželka a deti s rodinami. Venujú 10 €.
 • Dcéra Elena a syn Ivan s rodinami si s láskou spomínajú na svojich drahých zosnulých rodičov Jozefa a Elu Ivaškovcov pri 15. a 13. výročí ich odchodu do večnosti. Prosia o zdravie a Božie požehnanie pre svoje rodiny. Venujú 50 €.
 • Dcéra s rodinou si s láskou spomína na svojich rodičov Jozefa a Zlaticu Augustíny pri výročiach ich úmrtia. Prosí o Božie požehnanie pre celú rodinu. Venuje 50 €.
 • Dcéry Anka a Jelka s rodinami si s láskou spomínajú nasvojho starostlivého ocka Rudolfa Janúška pri 15. výročí jeho odchodu z tejto časnosti. Venujú 40 €.
 • Bohuznáma sestra pri príležitosti svojich narodenín ďakuje Pánu Bohu za Jeho milosť a prosí o zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu. Venuje 20 €.
 • Pri príležitosti konfirmácie Edity Budiskej venujú rodičia 30 €.
 • Pri krste Vladimíra a Adriana Huleja venuje rodina 20 €.
 • Bohuznámi manželia pri platení cirkevnej dane venujú 40 €. Prosia o Božie požehnanie a vedenie.
 • Sestry z krúžku ručných prác pri príležitosti 20. výročia založenia spoločenstva venujú na cirkevný zbor 100 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 334,90 €. Srdečne ďakujeme.

OZNAMY

 • 23. 4. 2016 o 8.30 h. organizujeme brigádu na upratovanie kostola a okolia. Vopred ďakujeme všetkým ochotným sestrám a bratom, ktorí prídu pomôcť.
 • Od 6. 7. 2016 sa budú v Békešskej Čabe konať evanjelické cirkevné dni. Zájazd bude pokračovať v Budapešti X. stretnutím kresťanov strednej a východnej Európy. Cena: 100 €. Bližšie info na výveske pred kostolom. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade do 19. 4. 2016.
 • 30. 4. 2016 sa bude v Kremnici konať 11. valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických žien. Záujemkyne sa môžu hlásiť u p. farárky Dieovej: 0918 828 330. Bližšie info na výveske pred kostolom.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl