pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 16. 7. 2017

Piata nedeľa po Svätej Trojici

Srdečne medzi nami vítame našich bratov a sestry zo zboru New Heights, Vancouver, štát Washington, USA!
We cordially welcome our brothers and sisters from New Heigths Church, Vancouver, WA!

Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 211 – Otvorte mi krásnu bránu
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 73,23-28
Epištola 1Pt 3,8-15
Pieseň č. 453 – Ježiši, drahý poklad môj
Evanjelium Mk 3,13-19
Krst, Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 291 – Meno kresťan vzácne
Kázeň Lk 5,1-11
Modlitby, oznamy
Pieseň č. 456 – Ježiši, Ty sám
Antifóna č. 57
Kňaz: Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane, vojde do kráľovstva nebeského
Zbor: Ale ten, kto činí vôľu Otca nášho nebeského.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 456

MILODARY

  • Pri spomienke na sestru Vierku Juríčkovú, ktorá nás opustila 31. 5. 2017, venuje rodina 50 €.
  • Blízka rodina si s láskou spomína na svojho príbuzného Jozefa Bízika pri 2. výročí jeho úmrtia. Venujú 30 €.
  • Vo štvrtok, 13. 7. 2017, sme sa rozlúčili s našou spolusestrou Danicou Cóbelovou. Zomrela vo veku 76 rokov. Rodinní priatelia venujú na potreby nášho cirkevného zboru 80 €.
  • Pri krste Šimona Cákociho z vďačnosti venuje rodina 50 €.
  • Ofera minulú nedeľu bola 393,82 €. Srdečne ďakujeme.

OZNAMY

  • V pondelok sa začína Biblický detský denný tábor, prosíme vás o modlitby. Ďakujeme.
  • Misijné dni VD ECAV sa budú konať v dňoch 20. – 23. júla 2017. Bližšie informácie nájdete na výveske pred kostolom.
  • Biblický mládežnícky tábor bude v dňoch 1. – 6. augusta 2017 v Penzióne pod Sitnom (Počúvadlo). Máme ešte voľné miesta. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na farskom úrade.
  • Pri východe z kostola si môžete zakúpiť náboženskú literatúru a časopisy.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl