nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 16. – 17. 4. 2017

Prvá slávnosť veľkonočná

Úvodné oslovenie
Predspev
Ó, Ježiši, Tvoje vzkriesenie… (str. XXI)
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 600 – Kristus vstal z mŕtvych
Slávnostná sláva (zbor zostane stáť)       Odpoveď: 2. verš piesne č. 358
Antifóna č. 33
Kňaz: Toto je deň, ktorý učinil Hospodin.      Zbor: Jasajme a radujme sa v ňom. Haleluja.
Pozdrav, kolekta
Žalm 118,14-24
Program detí
Pieseň č. 602 – Raduj sa a plesaj
Evanjelium Lk 24, 1-12
Pastiersky list
Pieseň č. 126 – Veríme vo všemocného Otca
Kázeň

 • modlitba
 • generálny úvod
 • pieseň č. 141 (1. verš)
 • Otčenáš
 • kázeň 1K 15, 14-20

Vystúpenie spevokolu – On vstal z mŕtvych
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 150 – Víťaz nad smrťou
Antifóna č. 36
Kňaz: Ja som vzkriesenie i život, vraví Kristus Pán.       Zbor: Kto verí v Neho, bude žiť, aj keď umrel.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 150 

MILODARY

 • Pri 1. výročí úmrtia Vierky Nedozrálovej, rod.Blahušiakovej si na ňu s láskou spomínajú dcéry Sandra a Denisa a vnuci Samuel a David. Venujú 20 €.
 • Pred 2. rokmi na Zelený štvrtok sme sa rozlúčili so spolusestrou Ivicou Zacharovskou, rod. Košmanovou. Zomrela 70-ročná. S láskou si na ňu spomína manžel Milan, deti s rodinami a sestra s rodinou. Venujú 200 € a kvety na oltár.
 • Bohuznámi manželia pri prijatí Večere Pánovej venujú 40 €.
 • Pri platení cirkevnej dane sme prijali od bohuznámej sestry 20 €.
 • Ofera minulú nedeľu 336,25 €, 5% je pre ESŠ podľa uznesenia výročného zborového konventu. Srdečne ďakujeme.

OZNAMY

 • Pri našom cirkevnom zbore vzniklo občianske združenie Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov. Toto združenie s nami úzko spolupracuje, jeho členmi sú ľudia z nášho zboru a jeho aktivity podporujú našu prácu. OZ sa zaregistrovalo ako prijímateľ 2% dane, ktoré môžete darovať pre náš cirkevný zbor. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť pri východe z kostola.
 • Tiež môžete venovať 2% pre Domov sociálnych služieb v Sučanoch. Tlačivá sú pri východe z kostola.
Druhá slávnosť veľkonočná          Veľkonočný pondelok, 10:00

Predspev
Ó, Ježiši, Tvoje vzkriesenie… (str. XXI)
Konfiteor
Pieseň č. 136 – Ježiš žije a ja s Ním
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 16
Pieseň č. 151 – Vrúcne všetci plesajme
Kázeň J 20, 11-18
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 128 – Darmo plesá ľudská zlosť
Antifóna č. 32
Kňaz: Pri Tvojom vzkriesení, Pane Ježiši Kriste, Haleluja.    Zbor: Nebesá i zem sa radujú, Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 128

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl