nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 16. 10. 2016

Dvadsiataprvá nedeľa po Svätej Trojici

Úvodné oslovenie
Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 381 – Oslávme Pána
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 119, 101-108
Epištola Ef 5, 15-21
Pieseň 643 – Taký, hľa, som ja
Evanjelium Mt 22, 1-14
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň 443 – Človeče, chceš byť spasený 

Kázeň Sk 5, 1-11
Modlitba, oznamy

Pieseň č. 606 – Žehnaj a ochraňuj nás (1. a 2. verš)
Antifóna č. 82
Kňaz: Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali.
Zbor: Zmiluj sa, Pane, nad svojimi sluhami.
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 606 – Žehnaj a ochraňuj nás (posledný verš) 

MILODARY

  • V sobotu, 8. októbra, sme sa rozlúčili s  Jozefom Bukovským. Zomrel vo veku 83 rokov. S láskou spomínajú deti s rodinami. Venujú 100 €.
  • Rodina Osadská si pri 22. výročí úmrtia manžela, otca, starého otca a švagra Jána Osadského s láskou spomína a Pánu Bohu ďakuje za pomoc a nádej. Venujú 30 €.
  • Manželka a deti s rodinami si s láskou spomínajú na svojho manžela, otca, starého otca Rudolfa Tupého z Diakovej pri 1. výročí jeho úmrtia. Venujú 30 €.
  • Ofera minulú nedeľu bola 432,90 €. Srdečne všetkým ďakujeme.

OZNAMY

  • Vo štvrtok, 20. októbra o 18:00 hod. vás srdečne pozývame na prednášku spojenú s diskusiou na tému: Pokojná smrť – základy komunikácie Proces starnutia. Prednáškou poslúži sestra Mgr. Katarína Šoltésová.
  • Vyučovanie konfirmandov – druhákov býva v piatok o 14.00 hod. v zborovej sieni a vyučovanie prvákov tiež v piatok o 14.00 hod. v budove starého gymnázia.
  • Hľadáme koordinátora práce s deťmi na čiastočný úväzok (viac info na farskom úrade).
  • Ďakujeme všetkým bratom a sestrám, ktorí sa zúčastnili včerajšej brigády a upratali naše priestory.

Verš na cestu z kostola: 

V čas príhodný som ťa vyslyšal a v deň spasenia som ti pomohol. Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; teraz je deň spasenia!
(2Kor 6,2) 

Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia.
(Žid 4,7)

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl