nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 13. 11. 2016

Predposledná nedeľa cirkevného roka

Úvodné oslovenie
Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Pieseň č. 607 – Vďaka za toto krásne ráno (doprovod kapela, požehnanie detí)
Sláva, pozdrav
Modlitby, Otčenáš (žiaci z 3.A EZŠ, triedna pani učiteľka Anna Pálková)
Žalm 122
Pieseň – Haleluja, haleluja (žiaci EZŠ, kapela)
/: Haleluja, haleluja. :/
/: My sa tu stretáme ku chvále Pána, na slávu mena Jeho. :/
/: Oslavuj Otca i Syna tiež, Svätému Duchu dnes chválu vznes. :/
/: Haleluja, haleluja. :/
Evanjelium J 4, 21-24
Vystúpenie detí z EZŠ, divadielko, kázeň pre deti – Natália Kacianová
Pieseň 203 – V jedného Boha veríme (doprovod kapela)

Kázeň Ž 122, 1
Modlitba, oznamy

Vystúpenie spevokolu Foerster
Missa Loretta (Adalbert Říhovský):
Kyrie                 Sanctus
Gloria               Benedictus
Credo               Agnus Dei

Áronovské požehnanie
Pieseň č. 263 – Hrad prepevný – 1. a 2. verš (spievame postojačky)

Zasadenie reformačnej lipy na Memorandovom námestí pred Biblickou školou
Biblický text
Príhovor
Modlitba
Zasadenie reformačnej lipy
Pieseň č. 263 – Hrad prepevný – 3. a 4. verš

MILODARY

 • V piatok, 11. novembra 2016, sme sa rozlúčili s našou spolusestrou Ľudmilou Hankovou, rod. Deti s rodinami venujú 100 €.
 • Dňa 9. novembra 2016 uplynulo 15 rokov od úmrtia nášho spolubrata vo viere Ľudovíta Ďuríka z Martina. S úctou, vďakou a láskou si na neho spomínajú dcéry Valika a Janka a syn Jaroslav s rodinou. Venujú 50 € a prosia o Božie požehnanie pre celú rodinu.
 • Bohuznámy brat sa z milosti Božej dožil
  60-tichnarodenín. Ďakuje za Božiu prítomnosť počas svojho života a prosí o Božiu ochranu, zdravie a vedenie pre celú rodinu. Venuje 50 €.
 • Pri krste Samuela Huťku venuje rodina 70 €.
 • Pri krste Natálie a Emky Svetlákovej venuje rodina50 €.
 • Pri príležitosti krstu Niny Nedbalcovej venuje rodina 20 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 436,05 €. Srdečne všetkým ďakujeme.

OZNAMY

 • V sobotu, 26. novembra 2016, o 14.30 h pozývame deti aj dospelých na výrobu adventných vencov do auly Biblickej školy. Vstupné: 2 € na 1 venček.
 • Hľadáme koordinátora práce s deťmi na čiastočný úväzok (viac info na farskom úrade).

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl