utorok, 21 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 11. 9. 2016

Šestnásta nedeľa po Svätej Trojici

Úvodné oslovenie
Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!

Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen. 

Pieseň č. 383 – Pane mocný neba, zeme
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 118, 24-29
Epištola Žid 3, 12-19
Pieseň č. 475  – Smieť žiť pre Krista
Evanjelim Mt 16, 24-28
Pieseň č. 368  – Bože, Otče, buď Ti chvála

Kázeň Joz 24, 14-15
Modlitba, oznamy

Pieseň č. 644 – Teba vzývam, Bože večný (1. a 2. verš)
Antifóna č. 18:
Kňaz: Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom.
Zbor: Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinu.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 644 – (3. a 4. verš)

 MILODARY 

  • V stredu, 7. septembra, sme sa rozlúčili s našim verným spolubratom Dušanom Mincom. S láskou spomínajú deti a smútiaca rodina. Venujú 100 €.
  • Dcéra Janka s rodinou si s láskou spomína na svoju mamu a starú mamu Martu Gettovú, rod. Pĺžovú pri 20. výročí jej úmrtia. Venujú 20 €.
  • Manžel Michal, synovia Juraj a Ján s rodinami a dcéra Marína si s láskou spomínajú na svoju manželku, mamu a starú mamu Vierku Gallovú, rod. Komanderovú pri 16. výročí jej odchodu z tejto časnosti. Venujú 50 €.
  • V sobotu, 10. septembra, uzavreli manželstvo v našom chráme Tomáš Zrubek a Alena rod. Kapustová. Venujú 50 €.
  • Bohuznáma sestra pri platení cirkevnej dane venuje 5 € na Martinský evanjelik.
  • Ofera minulú nedeľu bola 438 €. Srdečne ďakujeme.

OZNAMY

  • Ďakujeme všetkým, ktorí s láskou pripravili Tretí deň evanjelickej diakonie TuS.
  • Stretnutie mužov pri spoločných modlitbách a raňajkách bolo dnes o 7.00 hod. v klube na fare.
  • Najbližšie stretnutie žien pri spoločných modlitbách a raňajkách bude v nedeľu 18. septembra o 8.00 hod. v Cafe gymnázium.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl