nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 11. 12. 2016

Tretia adventná nedeľa

Piesne na ranné služby Božie: 362, 10, 26

Úvodné oslovenie
Deti, zapálenie adventnej sviečky
Predspev
Kňaz: Rosu dajte nebesá zhora
Zbor: a oblaky nech lejú spravodlivosť
Kňaz: Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo Jeho rúk zvestuje obloha.
Zbor: Rosu dajte nebesá zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť.
Pieseň č. 645 – To ja, ó Pane môj (požehnanie detí)
Sláva, pozdrav
Modlitby detí z 3.B ESŠ
Pieseň – Bláznivý anjel
1. Keď v noci spím, stráži ma anjel. Keď lietam s ním aj keď som sám.
Nado mnou bdie, všade môj anjel, ako mu kázal Ježiš, môj Pán.
R: Nádherný život svoj mám. Byť dieťaťom si plne užívam.
Nádherný každý deň mám, keď unavený večer zaspávam.
2. Ak náhodou niečo ma trápi, na kolenách zastavím čas.
A v modlitbách volám do neba, nech opäť lietam s anjelom zas.
R: Nádherný…
Nádherný život svoj mám. Byť dieťaťom si plne užívam.
Nádherný každý deň mám, a naplno spievam, že Ježiš je môj Pán.
A preto aj teba dnes k Nemu pozývam.
Evanjelium Lk 1, 28-20 (Andrea Bartošová, triedna 3.B)
Odpoveď: Slovo nášho Boha zostáva naveky. Amen
Divadielko (Ľuboš a Katka Froľovci)
Kázeň pre deti (Natália Kacianová)
Krst, Viera všeobecná kresťanská
Modlitba rodiča a krstného rodiča
Spevokolík – Otvorme brány srdca
Pieseň č. 10 – Chvála Ti, Bože verný (deti odchádzajú, rodičov prosíme, aby zostali v kostole)
Kázeň Lk 2, 8-14
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 26 – Veselo spievajme (1. a 2. verš)
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 26

MILODARY

 • V utorok, 6. decembra 2016, sme sa rozlúčili s Oľgou Beťkovou z Bystričky. Zomrela 75-ročná. Dcéry s rodinami venujú 50 €.
 • Dcéry s rodinami si s úctou a vďakou spomínajú na svojich drahých rodičov Ivana Brnu a Juditu Brnovú pri 33. výročí ich odchodu na večný odpočinok. Venujú 30 €.
 • Manžel s rodinou si s láskou spomína na svoju manželku, mamu a starú mamu Oľgu Záborskú pri 5. výročí jej úmrtia. Venuje 50 €.
 • Bohuznáma sestra pri svojom životnom jubileu ďakuje Pánu Bohu za ochranu a pomoc v každom čase. Ďakuje za manžela, svojich synov a cirkevný zbor, v ktorom nachádza povzbudenie a lásku. Venuje 50 €.
 • Pri krste Barborky Záborskej venujú rodičia, krstní rodičia a rodina 90 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 368,70 €. Srdečne všetkým ďakujeme.

OZNAMY

 • Zdobenie kostola bude vo štvrtok, 15. 12. 2016, o 10.00 h. Zdobiť budeme medovníčkami. Kto by chcel, môže prispieť pár kúskami medovníčkov. Ďakujeme.
 • V piatok, 16. 12. 2016, o 18.00 h bude v našom kostole vianočný koncert Katky Koščovej. Vstupné: 10 €. Predpredaj vstupeniek v sieti Ticketportal, alebo na farskom úrade.
 • Vianočný koncert nášho zborového spevokolu bude v nedeľu 18. decembra v našom kostole.
 • Najbližšia a zároveň posledná mládež v tomto kalendárnom roku bude netradične v sobotu, 17. 12. 2016, o 17.00 v sieni na fare. Pre viac informácii sledujte FB: Mládež – ECAV MT.
 • V sobotu, 17. 12. 2016, o 14.00 h bude v Dražkovciach ekumenická pobožnosť.
 • Hľadáme koordinátora práce s deťmi. Viac informácií na farskom úrade.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl