streda, 22 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 10. 7. 2016

Siedma nedeľa po Svätej Trojici

Úvodné oslovenie
Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 209 – Keď svitol deň nedeľný
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 107, 1-9
Pieseň č. 356 – Pánovi zvučne spievajme
Evanjelium Mt 17, 1-13
Pieseň č. 219 – Prišli sme, ó Ježiši

Kázeň 2Pt 1, 12-19
Modlitba 

Krst, Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 295 – Z rozkazu Pána pokrstený
Oznamy

Antifóna č. 61
Kňaz: Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý. Sláva Bohu.
Zbor: Veď Jeho milosť trvá na veky. Sláva Bohu.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 295

MILODARY

  • V stredu, 6. júla 2016, sme sa rozlúčili s našou spolusestrou Melániou Blahovou, rod. Vrbovskou. Zomrela 86 – ročná. Deti s rodinami venujú 110 €.
  • Dcéra Daniela s rodinou si s láskou spomína na svoju mamu a starú mamu Zuzanu Froľovú pri 1. výročí jej úmrtia. Venuje 20 €.
  • Pri krste Olivera Skladaného venuje rodina 20 €.
  • Brat Viliam Maňka s manželkou venuje na prácu s deťmi a mládežou 500 €.
  • Ofera minulú nedeľu bola 330,45 €. Ďakujeme.

OZNAMY

  • Stretnutia mužov pri spoločných raňajkách máme každú druhú nedeľu v mesiaci o 7.00 hod. v klube na fare.
  • Stretnutia žien pri spoločných raňajkách máme každú tretiu nedeľu v mesiaci o 8.00 hod. v Cafe gymnázium.
  • Biblický detský denný tábor bude 18. – 22. júla 2016.
  • Biblický mládežnícky tábor bude od 8. – 13. augusta 2016 vo Veľkom Slavkove.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl