sobota, 24 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 10. 4. 2016

2. nedeľa po Veľkej noci

Privítanie a oslovenie
Predspev:
Ó Ježiši, Tvoje vzkriesenie, daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor:
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby.
Pieseň č. 132 – Ja viem, že žije Ježiš môj
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 23
Epištola 1Pt 2, 21-25
Pieseň č. 540 – Aké mám poslanie
Evanjelium J 10, 11-16
Krst
Pieseň č. 125 – Veríme v Boha večného

Kázeň 1Pt 2, 21-25
Modlitba, oznamy

 Pieseň č. 475 – Smieť žiť pre Krista
Antifóna č. 67
Kňaz: Ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo.
Zbor: Lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 475

MILODARY

 • 1. 4. 2016 sme sa rozlúčili s našou vernou spolusestrou Vilmou Némethyovou. Zomrela vo veku 96 rokov. Smútiaca rodina venuje ešte 200 €.
 • Pri príležitosti 16. výročia úmrtia dobrej a starostlivej mamičky Anny Rajčanovej, rod. Bízikovej, si na ňu spomína dcéra s rodinou a venuje 20 €.
 • Pri príležitosti 25. výročia úmrtia manžela, otecka a starého otca Dušana Štulrajtera si na neho s láskou spomína manželka Magdaléna, dcéry Silvia, Lenka, Mirka a ostatná rodina. Venujú 50 €.
 • Manželka s rodinou si s láskou spomína na svojho manžela, otca a starého otca Viktora Tomčányiho pri 15. výročí jeho úmrtia. Venuje 20 €.
 • Bohuznáma sestra pri príležitosti svojich narodenín ďakuje Pánu Bohu za Jeho milosť a prosí o zdravie a Božie požehnanie pre celú svoju rodinu. Venuje 20 €.
 • Bohuznáma sestra prosí o Božiu pomoc a ochranu. Venuje 20 € na Martinský evanjelik.
 • Ofera minulú nedeľu bola 334,90 €. Srdečne ďakujeme.

 

OZNAMY

 • 10. – 14. apríla o 18.00 h. budú evanjelizačné večery ProChrist v zborovej miestnosti CZ Záturčie. Ste srdečne vítaní. Bližšie info na: www.prochrist.sk
 • Dnes je ofera na pomoc utečencom, ktorú vyhlásilo Generálne presbyterstvo ECAV.
 • 23. 4. 2016 o 8.30 h. organizujeme brigádu na upratovanie kostola a okolia. Vopred ďakujeme všetkým ochotným sestrám a bratom, ktorí prídu pomôcť.
 • Pri našom cirkevnom zbore vzniklo občianske združenie Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov. OZ sa zaregistrovalo ako prijímateľ 2% dane, ktoré môžete darovať pre náš cirkevný zbor. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť pri východe z kostola.
 • Tiež môžete venovať 2% pre Domov sociálnych služieb v Sučanoch. Tlačivá sú pri východe z kostola.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl