streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 1. 5. 2016

5. nedeľa po Veľkej noci

Privítanie a oslovenie
Predspev:
Ó Ježiši, Tvoje vzkriesenie, daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor:
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam,…
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 385 – S Bohom začínam zas deň
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 128
Vystúpenie detí ESŠ – 2. A a 2. C
/: Ty si najvyšší, Ty si Pán, to čo mám, Tebe ponúkam. :/
/: Obnov ma svojím Duchom Svätým, nech ako Ty stále svietim. :/
Starozákonný text 1M 2, 1-4a
Pieseň č. 575 – Ó Bože, Darca požehnania

Kázeň 2M 39, 42.43
Prosím vás, bratia, vážte si tých medzi vami, čo namáhavo pracujú, sú vám predstavení v Pánovi a poučujú vás, a nadovšetko ich milujte pre ich prácu. (1Tes 5, 13)
Ale ak (ďalej) žiť v tele – znamená to pre mňa plodnú prácu… (F 1, 22)
Ten, čo kradol, nech viac nekradne, radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho udeliť núdznemu. (Ef 4, 28)
Ale On im odpovedal: Môj Otec pracuje až doteraz, i ja pracujem. (J 5, 17)
…a všemožne sa snažili nažívať v pokoji, každý konať svoje a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali (1Tes 4, 11)
Ak niekto nechce pracovať, nech ani neje! (2Tes 3 ,10)
Šesť dní sa bude pracovať, ale siedmy deň je svätý deň sviatočného odpočinku Hospodinovho.
Každý, kto by pracoval v deň sviatočného odpočinku, musí byť vydaný na smrť. (2M 31, 15)
Keď sa budeš živiť z práce svojich rúk, blažený budeš a dobre sa ti bude vodiť. (Ž 128, 2)
Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia; ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik. (Ž 127, 1)
Modlitba, oznamy

Veľká Večera Pánova
Pieseň č. 573 – Daj, Bože pokoja
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 573

MILODARY

 • Dňa 22. apríla sme sa rozlúčili so spolusestrou Oľgou Petrovičovou. Smútiaca rodina venuje 60 €.
 • Pri uložení urny Miloša Calíka s láskou spomínajú deti s rodinami a celá rodina zo Šútova. Venujú 50 €.
 • Sestra Darinka Ťapáková, rodáčka z Martina, t. č. v Bratislave, často myslí na martinský cirkevný zbor. S úctou spomína na otca Samuela Hlaváča a mamu Máriu pri 50. a 40. výročí odchodu do večnosti. Prosí o Božie požehnanie pre celú rodinu. Venuje 60 €.
 • Manželka s deťmi a ostatnou rodinou si s láskou spomína na svojho manžela Ladislava Simonidesa pri 14. výročí odchodu do večnosti a prosí o Božie vedenie. Pri tejto príležitosti venuje 50 €.
 • Rodina si s láskou spomína na svojich blízkych Máriu aVladimíra Frkáňovcov a Michala Marčeka pri výročiach ich úmrtia. Venujú 60 €.
 • Bohuznáma sestra pri príležitosti narodenín s vďakou vyznáva: „Pane Ježiši Kriste, Tebe ďakujem za všetky dobrodenia v mojom živote“. Venuje 20 €.
 • Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu, že stál pri nej a viedol ju v ťažkých chvíľach života. Venuje 30 €.
 • Pri krste Paulíny Šimkovej venuje rodina 10 €.
 • Pri krste Laury Kubalovej venuje rodina 10 €.
 • Pri krste Tomáša Rakovského venuje rodina 30 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 417,43 €. Srdečne ďakujeme.

OZNAMY

 • Všetkých srdečne pozývame na Radostný večer martinských evanjelikov, ktorý plánujeme na sobotu 14. mája 2016 o 19.00 hod. Vstupné: 13 €, študenti 8 €. Tešíme sa na Vás.
 • Konferencia Slovenského evanjelizačného strediska sa bude konať 6. – mája 2016 v Prešove. Téma: Už nikdy smädný. Bližšie info na výveske pred kostolom a na www.evs.sk
 • Detský denný tábor bude 18. – 22. 7 2016. Prihlášky sú v kancelárii farského úradu, alebo na www.ecavmt.sk

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl