utorok, 21 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Smútočné oznámenie

Ďalšie smutné ráno, milí moji cirkevníci. Dnes 15. augusta 2019 dokonal svoj životný beh vzácny náš bývalý dozorca CZ Mgr. Ján Žingor. Veľký spoluorganizátor zborového života, človek dobrej, radostnej a prajnej povahy, obranca viery, podporovateľ myšlienky evanjelického školstva v Martine, milovník nábožnej piesne a ochotný organista a kantor. Jeho hudobný doprovod a prenikavý, hromový hlas bude chýbať nielen v našom kostole a na Bystričke, ale aj v mnohých okolitých CZ, kde zosnulý brat s láskou vypomáhal. 

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť manželke Ľudke a dcéram Janke a Slávke s rodinami. 

Hospodin dal, Hospodin vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo.

S láskou, váš zborový farár Milan Kubík, konsenior TuS

Posledná rozlúčka s našim vzácnym spolubratom Jankom Žingorom bude v pondelok 19.8.2019 o 14:00 hodine v Ev. a.v. kostole na Memorandovom námestí v Martine.

Prepusť, prepusť ma, môj Pane, služobníka verného: Vykúpenie v Kristu dané zachráni ma hriešneho. Už videl spasenie, národom zasľúbené: pripravené všetkým, verným, Tebou, Pane, vyvoleným.
Prepusť, prepusť ma, môj Pane, z toho sveta časného: pred tvár svätú nech si stanem Tvojho Syn milého. Po skúškach a po boji, pomôž odísť v pokoji a otvor mi dvere neba, nech tam oslavujem Teba.