streda, 22 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Modlitebné zamyslenia

5. 8. 2023

Boh dovolil satanovi preosiať apoštolov, až po zapretie Krista

Lukáš 22,31-34

Každý máme svoj špecifický príbeh, ktorý stojí za vyrozprávanie a napísanie – ktorý je inšpirujúci.

Každý náš príbeh ale skôr či neskôr príde do bodu (tak ako v dnešnom texte Petrov), kde sa veci lámu, kde sa rozhodujeme, akou cestou sa vydáme, koho budeme nasledovať, koho budeme uctievať.

Peter bol povolaný do služby veľmi špecificky, videl a zažil Pána priamo pri „čine“. A sám sa stal „obeťou“ zázraku, keď ulovil množstvo rýb: „Odpovedajúc Mu, Šimon povedal: Majstre, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili; ale na Tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im siete trhali. I dali znamenie pomocníkom na druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A oni prišli a naplnili obe lode, takže sa ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešny človek. Hrôza sa ho totiž zmocnila, i všetkých, ktorí boli s ním, nad lovom rýb, ktoré ulovili“ (Lk 5,5-9).

Uvedomil si svoju hriešnosť, malosť, nehodnosť – „odíď, Pane, odo mňa, s takým, ako ja nemôžeš a nechceš mať predsa nič spoločné!!!“ Tak uvažuje bežný normálny človek, keď sa stretne so živým Bohom, keď pocíti Jeho moc a svoju bezmocnosť a hriešnosť.

Našťastie Pán s nami nejedná tak, ako by jednali mnohí ľudia. Neponíži a neodsúdi nás, naopak, dá šancu a pozve k nasledovaniu: „Neboj sa, odteraz ľudí budeš loviť. Potom priraziac ku brehu, všetko zanechali a nasledovali Ho.“

Prešli tri roky, počas ktorých bol Peter celý čas so svojím Majstrom, videl Ho a počul – žil s Ním. Teraz sa priblížil bezprostredný koniec, teraz sa „lámal chlieb“.

„Tu povedal Pán: Šimon, Šimon, ajhľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu.“

Evidentne má diabol právo vzniesť takúto požiadavku (čítaj Jób 1. kapitolu). Samozrejme, ako hovorí M. Luther, „aj diabol je len Boží diabol“. Nič viac a nič menej: môže len to, čo mu dovolí Pán alebo kresťan svojím správaním a rozhodnutiami. Diabol si nemôže robiť s Božím ľudom čo chce – nie sme už jeho vlastníctvom!!!

Ako hovorí zjavenie Jánovo (12,7-10): „A povstal boj na nebi. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; i drak a jeho anjeli bojovali, ale nevydržali, v nebi pre nich nebolo už miesta. Veľký drak, starý had, nazývaný diablom a satanom, zvodca celého sveta, zvrhnutý bol na zem a jeho anjeli s ním. Nato som počul mohutný hlas v nebi volať: Teraz nastalo spasenie i moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda Jeho Pomazaného, lebo zvrhnutý bol žalobník na nich pred naším Bohom dňom i nocou.“

Môže sa stať, že si vyžiada aj náš život na preskúšanie – zálusk má vždy v prvom rade na tých kresťanov, ktorí ho najviac ohrozujú – to sú tí, ktorí sa úplne a cele rozhodli vydať svoj život Pánovi Ježišovi Kristovi, nasledujú Ho celým srdcom, sú plní moci Ducha Svätého a žijú život posvätenia.

„Ježiš povedal Petrovi: Ale Ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov.“

Tie skúšky môžu byť také vážne a silné, až tak, že to preskúša základ našej viery – to, na čom je založená, ako hlboko je ukotvená v Písme, ako dôveruje Božiemu slovu, a nie okolnostiam či pocitom.

Sám Ježiš hovorí Petrovi: Ja som osobne prosil za teba. Vďaka Bohu, že pre nás všetkých platí, že sa sám Pán Ježiš za nás prihovára (Rímskym 8,32-34): „Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s Ním všetko? Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal, je po pravici Božej a prihovára sa aj za nás.“ „Preto aj môže dokonale spasiť tých, čo skrze Neho pristupujú k Bohu, keďže vždy žije, aby sa prihováral za nich(Židom 7,25).

Peter však odpovedal: Pane, hotový som ísť s Tebou aj do väzenia, aj na smrť. (Ježiš) mu riekol: Hovorím ti, Peter: dnes kohút nezaspieva, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš.“

Myslel to úprimne – ľudsky – „prečo potom zlyhal“ – jedno z vysvetlení dnešného textu je, že mal v tom priamo prsty diabol – skúšal ho, Boh to dovolil a Peter zlyhal.

Našťastie sa Peter chytil šance na zmenu – uvedomil si naplno svoje zlyhanie, bol s Ježišom po vzkriesení – tie príbehy poznáme. TU SA PETROV ŽIVOT LÁMAL. Tu sa rozhodoval, či mu to za to stojí, nasledovať Pána. Či sa nechá diablom oklamať, že je nehodný, zavrhnutý, úplne nanič, alebo či prijme ospravedlnenie a odpustenie. Vieme veľmi dobre, ako sa Peter rozhodol.

Stanislav Kocka

Modlime sa: Ďakujem, Bože, že si všemocný a ani Satan nemôže ísť za hranice, ktoré mu dávaš. Odpusť, že niekedy svojou pýchou provokujem a otváram dvere zlému. Daruj mi pokoru a veď ma po Tvojich cestách. Amen.

Svedectvo: Ako Boh reagoval na moje prílišné sebavedomie.

Rozhovor: Prečo Boh niekedy otvára priestor Satanovi?

Podporujme sa v pokore pred Bohom. Oslavujme Ho spoločne a úprimne.Prosme za vedenie Cirkvi, aby mu Boh stále pomáhal rozlišovať vplyv diabla a božiu moc.