pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Modlitebné zamyslenia

29. 7. 2023

Viera v počet (teda v silu národa) a satan

1.Kronická 21,1

Ako vieme, sám Hospodin si vyvolil maličký národ, aby Mu patril a zjavil na ňom Svoju slávu. Bola to hŕstka ľudí, ktorú však viedol samotný Pán Boh. Keď sa odklonili od Neho, prichádzali na nich súženia a trápenia, ale Boh sa nad nimi vždy zmilúval, odpustil im a staral sa o nich. Kým boli pod Jeho pevnou rukou, víťazili v každodennom živote, aj v obsadzovaní nových teritórií. Mnohokrát v Písme čítame, že napriek tomu, že ich nepriatelia boli vo väčšine, boj nikdy neprehrali. Izraeliti naozaj mohli precítiť veľkosť a silu svojho Vodcu, a predsa sa Mu toľkokrát vzopreli. Najprv túžba po kráľovi, aby ich viedol. Stalo sa. Pán Boh dovolil kráľa, aj keď vidíme, že sa stalo všetko to, od čoho ich vystríhal. Prvý – Saul, a jeho neslávny koniec, potom Dávid, ktorý bol síce podľa Jeho srdca, a predsa mal dosť prešľapov. A tu v Slove čítame, že sám satan vnukol kráľovi, aby sčítal svoj ľud. Dávid vedel, že koná proti Božej vôli, lebo On prisľúbil, že Izraelitov bude ako hviezd na nebi a nikto ich nespočíta. Dávid, oklamaný vládcom tohto sveta cez svoje ego, si zmyslel, že bude dobre, ak bude mať prehľad, s koľkými mužmi môže počítať v budúcich vojnách. Je to možné, že aj dnes satan vkladá myšlienky a nápady lídrom – vládcom dnešných štátov, aby konali proti Bohu?!? Ani si to nemusíme veľmi predstavovať, veď dôkazov okolo seba máme dosť! Konflikty, vojny, nesváry, nepriateľstvá, v ktorých zomierajú tisíce ľudí, ktorí za toto vôbec nemôžu. Áno, vládca – satan dostal určité právomoci na tejto zemi, pokým nepríde späť Pán Ježiš a všetko bude obnovené. Musí prísť koniec, pôrodné bolesti sa zosilňujú, a ako rodiaca žena nemôže už zastaviť svoj pôrod, ani tento svet to už nemôže zastaviť. Ale my sa nemusíme ničoho báť! Vieme, Komu sme uverili a veríme! Tak aj dnes oslavujme svojho Boha a chváľme Ho za to, že nás On vedie a my môžeme počuť Jeho hlas!

Modlitba: Drahý Otče nebeský, ďakujeme, že Ti patríme. Síce žijeme na tejto zemi a často nás satan oklame a využije na svoje nečisté skutky, ale ďakujeme, že Ty si verný, a tak sa vždy môžeme v pokání vrátiť k Tebe a slúžiť Ti. Prosíme Ťa, aby sme vždy odhalili a zmarili skutky toho zlého, aby nás nevedel použiť na svoje podlé ciele! Modlíme sa za všetkých vysokopostavených a pri moci, aby si im Ty dal múdrosť zhora, aby padli na kolená a vyznali svoju biedu. Zmiluj sa nad nami a ochraňuj nás až do konca! Amen.

Hovorme smelo o tom, v ktorých oblastiach sme počúvali hlas toho zlého, a ako nás z toho Pán Ježiš vyslobodil.

Prosme za čisté srdcia a mysle, za vedenie Ducha Svätého v každej oblasti nášho života, aby sme odhalili pasce a úklady toho zlého v nás.

Alica Pipperová