streda, 22 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Modlitebné zamyslenia

16. 9. 2023

Život viery na kraji cesty

Lukáš 8,12

Kto sú tí veriaci na kraji cesty?

Janko a Marienka kráčajú lesom, nevedia nájsť cestu domov. Zablúdili… Príbeh skončil šťastne. Takto hovorí rozprávka. Sem-tam sa objaví aj správa, že sa stratil človek. Väčšinou ho nájdu. Aj Biblia hovorí o stratených, zablúdených ľuďoch, ale toto je už o čosi vážnejšie, ide o večný život.

„To kraj cesty sú tí, čo počúvajú a potom prichádza diabol a vyníma im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení“ (Lk 8,12).

Kto sú tí veriaci na kraji cesty? To sú tí, čo nepoznajú svojho Pána ani svoj domov. Zablúdili – možno v neochote opustiť svet. Oni sa k nejakej viere priznávajú, do kostola chodia, ale Ježišovi nepatria, neprijali Ho za svojho osobného Pána. Ba niektorí i Písmo študujú, a predsa sú na kraji cesty. Aha, čo vytkol Pán Ježiš Židom znalým Písma: Skúmate Písma, lebo si myslíte, že večný život máte v nich, a tie vydávajú svedectvo o Mne. Ale nechcete prísť ku Mne, aby ste mali život(Jn 5,39-40).

Čo znamená prísť k Ježišovi, aby sme mali život?!

Lebo keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a nespočíta náklad, či má z čoho dostavať?“ (Lk 14,28).

Náklady na stavbu

Murár stavia dom. Dá si architektovi vypracovať plán domu, spočíta náklady naň: materiál, financie… ak všetko dobre zrátal, postaví nádherný dom a bude bývať v ňom. A s vierou je to tak isto: Stojím na kraji cesty, rátam náklady na cestu do neba: krst, konfirmácia, kostol, koncerty, sem-tam modlitba…, ale Boh a nebo? A vôbec – existuje Boh? A čo ak je nebo výmysel? Cesta k zahynutiu je na dosah. A predsa veľká je milosť Božia!

Prvý krok viery: hľadanie a odovzdanie sa Bohu

Pane, kde si? Pane, chcem Ti patriť! V modlitbe spasenia prosím Pána o odpustenie hriechov, ďakujem Mu, že i za mňa umrel, a poprosím Ho, aby bol Pánom môjho života. Pán našu modlitbu berie vážne a my sa stávame Jeho. Duch Svätý si urobí v našom srdci chrám, znovu sa narodíme z Ducha. A potom nebeskému Architektovi zverím celý svoj život. On vypracoval pre mňa ten najlepší plán! Chytám sa Ho denne za ruku a spolu vedno s Ním kráčam Domov. Sláva Bohu!

Druhý krok viery: už nie som len poslucháčom, som činiteľom Slova

Buďte činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba“ (Jk 1,22).

Modlitby úprimné, vrúce, Slovo Božie sa valí do mňa ako riava živej vody, Duch Svätý ma inšpiruje do služby v daroch, ktoré som prijal. Služba pre môjho Pána ma napĺňa radosťou, záchrana stratených duší dáva úžasný zmysel môjmu životu. Toto je kráčanie s Bohom. Môj život je plný a vzrušujúci! Božie slovo je bohaté, občerstvuje, mám skvelé spoločenstvo bratov a sestier. Som nový, cesta s Pánom je nová… náš Pán je nepredvídateľný! Som nevýslovne šťastný a milovaný človek. To, čo je možné, robím ja, čo nie je možné, robí môj Boh. Milujem Pána, užívam si Božie požehnania, som milované Božie dieťa! Teším sa na nebo! Už nie som na okraji. Som Jeho! „Vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám rozum, aby sme poznali toho Pravého; a my sme v tom Pravom, v Jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný život. Deti, chráňte sa modiel!“(1Jn 5,20-21).

Modlime sa: „Preto kľakám na kolená pred Otcom, po ktorom sa menuje každá rodina na nebi i na zemi; aby vám podľa bohatstva Sojej slávy dal mocne zosilnieť na vnútornom človeku“ (Ef 3,14-16). Amen.

Rozhovor: Vieme rozlíšiť skutky telesné a skutky vedené Duchom Svätým? Vieme si priznať svoju telesnosť a vyznať ju následne Bohu?

Svedectvo: Ako som sa stal Jeho. Zdieľajme sa. Tešme sa z Božej milosti. Môžeme si zaspievať pieseň vďaky Ježišovi za našu spásu.

Podporme sa v rozhodnutí byť Jeho, vyznať Mu túto túžbu.

Prosme za evanjelikov, aby mnohí z nich urobili krok viery a prijali Pána Ježiša do srdca.

Danka Zubčáková