pondelok, 15 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Modlitebné zamyslenia

12. 8. 2023

Satan sa tvári ako anjel svetla a ľudia ako dôležití služobníci

2.Korintským 11,13-15

Už sme mnohokrát počuli varovanie z Božieho Slova, aby sme nenasledovali falošných apoštolov. Na našej duchovnej ceste za Pánom Ježišom stretávame veľa ľudí: niektorí sú nám blízki hneď, niektorým možno až tak nedôverujeme. Vo svojom okolí máme rôzne spoločenstvá, ktoré veria v Boha, usporadúvajú rôzne evanjelizačné akcie, rôzne duchovné koncerty a programy. Niekedy je toho okolo nás tak veľa, že si iba ťažko vieme vybrať, koho máme počúvať. A tu prichádza Božie varovanie, že „nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane…“ (Mt 7,21). Ako vieme rozlíšiť pravého apoštola od falošného? Dobrá otázka, však?!? A hlavne hneď dodatok, že kto si, že súdiš?!? Takže, čo môžeme robiť? Božie Slovo nám hovorí, že sa máme pozrieť na „jeho ovocie“. A tu je ten kameň úrazu – verím v Pána Ježiša, ale moje okolie vidí iba holé konáre môjho života – niet tu dobrého ovocia. Mnoho ľudí má krásne, kvetnaté duchovné reči, ale keď vidíme ich život, hovorí to o niečom inom… a je nám z toho skôr do plaču, než do smiechu. Pán Ježiš nechce mať za Svojich nasledovníkov teoretických odborníkov, ale životaschopných praktikantov, ktorí to s Ním myslia vážne, aj keď ich to bude stáť veľa utrpenia pri zastrihávaní planých výhonkov.

Kde sa nachádzam ja? Nie som aj ja falošný učeník? Som premieňaný dennodenne svojím Majstrom? Chcem sa podriadiť Jeho vedeniu a vôli? Poslúcham Ducha Svätého? Ak som na tieto otázky dal/a kladné odpovede, nemusím sa báť falošného učenia, lebo viem, Komu som uveril/a Kto ma vedie. Každý, kto vyznáva (a tak i žije), že Ježiš Kristus bol ukrižovaný za naše hriechy, potom slávne vstal z mŕtvych, žije a kraľuje, nemôže byť falošný učeník. Každý, kto verí v odpustenie hriechov, žije v pokore pred Bohom a túži po pokání a očistení z hriechov, sa už nemusí báť, že bude slúžiť „anjelovi svetla“, a nie pravému Bohu! Toto je jediná cesta! Odovzdajme sa úplne do rúk Pána Ježiša a On nás slávne dovedie až do cieľa!

Modlime sa: Drahý Otče nebeský, ďakujeme Ti za Pána Ježiša, ktorý nás vykúpil a očistil z našich hriechov. Prosíme Ťa o pokorné srdce, aby sme uznali svoju nehodnosť a robili denne pokánie z toho, v čom sme zlyhali. Milujeme Ťa, Pane Ježišu, a Ty miluješ nás, aj keď vidíš našu biedu, naše zlyhania. Prosíme Ťa, ochraňuj nás na tejto ceste do večnosti, aby sme počúvali iba Tvoj hlas a neboli oklamaní „anjelom svetla“, ktorý na nás neustále striehne, aby zneistil naše kroky a stiahol so sebou. Veríme, že Ty si nad ním zvíťazil na Golgote, a tak si nám vydobyl slobodu v Tvojom Duchu. Oslavujeme Ťa, velebíme a ďakujeme za všetko, čo v Tebe máme! Amen.

Rozprávajme sa: o našom nasledovaní Pána Ježiša – kde sme silní a kde slabí.

Prosme za to, aby sme vždy spoznali hlas svojho milujúceho Pastiera, a iba Jeho sme nasledovali.

Alica Pipperová