pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Činnosť zborovej diakonie

Ty si môj Boh! V tvojej ruke sú moje časy. Ž 31, 15-16

Chceli by sme vyznať, že aj počas roku 2022 sme v Zborovej diakonii využívali múdro svoj čas. Pomáhali sme tým, ktorí sa na nás obrátili o pomoc. Jednou zo služieb pomoci je aj návštevná služba. Pravidelne prichádzam do domácností našich starších bratov a sestier. Ak je to potrebné pomáham aj praktickou pomocou. Robím hlavne sprievod pri návšteve lekára, či rôznych úradov, ale zabezpečujem aj nákupy. Chcem poďakovať aj rodine Karáskovej a Brunckovej. Bez nároku na akúkoľvek odmenu, vybavujú rôzne administratívne či finančné záležitosti a poslúžia aj konkrétnou pomocou. Vďaka však patrí všetkým, ktorý pomáhajú niesť bremená svojich blížnych. Inou formou pomoci je opatrovateľská služba. Pomoc spočívala predovšetkým v samoobslužných úkonoch, v starostlivosti o domácnosť ako aj v sprievode na lekárske či úradné podujatia. Za uplynulý rok sme odpracovali 2205 hodín. Službu poskytovali opatrovateľky p. Blahová, p. Blahušiaková, p. Čuláková, p. Kozová. V závere roka bola prijatá  ďalšia opatrovateľka p. Škodová. Vďaka nej sme poskytli pomoc novému klientovi. Naše opatrovateľky pomáhali po celý rok pri zabezpečovaní občerstvenia rôznych príležitostí. Touto cestou chceme poďakovať pánovi primátorovi mesta Martin ako aj jeho poslancom.  Bez ich finančného príspevku, by sme danú službu nemohli poskytovať. Naša vďaka patrí aj referentkám v oblasti sociálnych služieb p. Kasperovej, p. Hnilicovej a p. Koudelkovej. Spolupráca existuje už niekoľko rokov a veľmi si prajeme, aby pokračovala aj v budúcnosti. Ďalšou službou pomoci je aj návšteva služieb Božích, ktoré sa konajú každú nedeľu o 11 hod. v kaplnke Božieho milosrdenstva. Túto službu zabezpečuje sestra kaplánka Slávka Danielová. V spolupráci s kaplánom rímskokatolíckej cirkvi navštevuje aj pacientov priamo pri lôžku. Poslúži Božím slovom, či prislúžením Večere Pánovej. Nezabúdame ani na Zariadenia sociálnych služieb. Každé dva týždne prichádzajú brat farár a sestra kaplánka a ponúkajú povzbudenie na Duchu i duši. Zvesťou slova Božieho posilňujú slabých a skrúšených. Prinášajú pokoj a prejav úcty všetkým, ktorým čas už postriebril vlasy. V našom cirkevnom zbore sa organizovali rôzne zbierky pre rodiny , ktoré sa nachádzali v hmotnej či sociálnej núdzi. Touto cestou chcem poďakovať i vedeniu cirkevného zboru, ktorý našu Zborovú diakoniu vždy podporoval. Všetci spoločne sme si mohli uvedomovať, že práca na Božej vinici je náročná a ťažká, ale požehnaná. Predovšetkým ďakujeme Pánu Bohu za každodennú milosť a prítomnosť v našej službe.

„Rozhojňuj nás v zbožnom cite, v láske milosrdenstva, by cítila duša bolesť, celého spoločenstva. Aby láska Kristova k služby vždycky hotová i nás viedla v ochote a skutkom dobročinnosti.“

PhDr. Lenka Taškárová