nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Božia výbava

Text:Gal.4,4-7

Zjednoťme sa v modlitbe dnes od 20.00 do 21.00 a modlime sa:

  • Aby sme čo najkonkrétnejšie vedeli, aká je Božia vôľa pre náš život
  • Nech máme odvahu viery opustiť veci a život, ktorý nás vzďaľuje od Pána a od Jeho zámeru s nami
  • Nech sa celou svojou osobnosťou „premieňame obnovením mysle“, aby sme mohli rozoznať Božiu vôľu
  • Ďakujme za Božiu milosť, vernosť a ochotu, že nám odpúšťa naše hriechy

„Plnosť Času.“ Tajomné spojenie. Ale keď si ho čítam, cítim radosť. Ako by som videl svojho syna, ktorý pomaly každý deň odpočítava dni do Vianoc a čaká, kým sa naplní čas. Je v tom správne napätie a verím, že nakoniec veľká radosť, lebo sa naplní čas.

Dnes ale premýšľame o niečo „trochu“ dôležitejšom. Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna narodeného zo ženy, narodeného pod Zákonom.“Gal.4,4 Nakoniec nastal čas splnenia prvého Božieho zasľúbenia. Hriech bol blízko svojej konečnej porážky, ale najprv musel byť Spasiteľ umiestnený do lona svojej matky. Viete si predstaviť, aký vzrušený musel byť Boh, keď poslal z neba anjela, aby zjavil Márii Jeho plán? Bola to chvíľa pripravovaná tisíce rokov!

Premýšľajme o Márii: mladá a pokorná, vystrašená. Keď poslal anjela ku nej, poslal ho so slovami lásky. Dal jej vedieť, že bola vyvolená a nemá dôvod sa báť. Skôr, než mala čas zapochybovať alebo nechať sa preniknúť neistotou, dal Boh Márii dôveru, ktorú potrebovala, aby naplnila Jeho zámer pre svoj život. Ako sa Vianoce blížia, obujme si Máriine topánky a premýšľajte o tomto okamihu. Premýšľajte, aké neuveriteľné, možno až ohromujúce, bolo, keď pochopila rozsah Božieho plánu a zámeru, ktorý mal pre ňu pripravený Pán. Je dôležité si uvedomiť, že rovnako ako On mal Boží plán pre Máriu, má svoj plán aj pre každého jedného z nás. Tak ako si ju vybral a zveril jej veľké plány, vybral si nás a zveril nám niečo zázračné! Je veľmi dôležité vedieť čo to je. Božie zámery s nami sú tie najlepšie, najviac tam uplatníme dary a potenciál, ktoré do nás Boh vložil. Preto je tak zásadné poznať čo najkonkrétnejšie Boží zámer s nami. Premýšľajme v tomto kontexte nad slovom s Písma: list Rímskym 12,1-2

Požiadajme nášho Pána, aby nám ukázal, pre čo nás stvoril, a dôverujme Mu, že nás na to vybaví všetkým potrebným.

 Modlitba: Otče, ďakujem Ti za dar Ježiša. Ďakujem, že si si vybral ženu, ako je Mária, aby Ho priviedla na svet. Použil si ju ako nádobu pre svoj najväčší zázrak. Ďakujem, že si mi tiež dal Tvoj dokonalý plán pre môj život. Pomôž mi v tomto období, aby som sa stíšil, hľadal a spoznal Ťa. Použi tento čas, aby si mi odhalil ďalšie informácie o Tvojom pláne pre mňa, keď sa sústredím na zmysel Vianoc. Amen

S úctou a modlitbou za nás Stanislav Kocka

Pieseň na povzbudenie