nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

OznamyUdalosti

Zborový konvent 3.3.2024

Milí bratia, drahé sestry!

Srdečne vás pozývame na nedeľné služby Božie dňa 3.3.2024 o 10:00 hod., na ktorých prebehne Výročný a volebný zborový konvent. Zapojte sa do tvorby a hodnotenia cirkevno-zborového života ako „živé kamene“ tvoriace jeden celok v Kristovi.

Spolu zhodnotíme fungovanie a bohaté aktivity zboru za minulý rok 2023 prostredníctvom Výročnej správy zborového farára (bude dostupná na našom webe po jej schválení zborovým presbyterstvom v utorok 27.2.2024, na požiadanie v tlačenej forme na farskom úrade) . Vo volebnej časti konventu sa budeme venovať voľbe nových zborových presbyterov a voľbe zborového dozorcu nášho cirkevného zboru na ďalšie volebné obdobie.

V túto nedeľu ranné Bohoslužby nebudú.

Tešíme sa na vás!

Moja noha stojí na rovine. V zhromaždeniach budem chváliť Hospodina. Ž 26,12

Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň. List Židom 12,23

Image by freepik