streda, 17 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2018

Spravodaj 8. 4. 2018

Prvá nedeľa po Veľkej noci
Tomáš v novom svete 

Úvodné oslovenie
Predspev
Ó Ježiši, Tvoje vzkriesenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 355 – Oslavuj Pána
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 116,1-8
Epištola 1Pt 1,3-9
Pieseň č. 484 – Za ruku veď ma, Pane
Evanjelium J 20, 24-29
Konfirmácia, Viera všeobecná kresťanská (Mt 7,7-8)
Confirma Deus, str. XXXVII
Kňaz: Potvrď, ó, Bože Otče, čo si pri nás vykonal,
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Potvrď , ó Bože Synu, čo si pri nás vykonal,
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Potvrď, ó Bože Duchu Svätý, čo si pri nás vykonal,
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému
Zbor: ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Pieseň č. 466 – Ó, Ježiši Kriste, Ty naša istota
Kázeň J 20,24-25
Modlitba, oznamy
Prelúdium
Antifóna č. 59
Kňaz: Ježiš Kristus je cesta, pravda i život.
Zbor: Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze Neho.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 654 – Zbohom si dajme (spievame postojačky)

MILODARY:

  • V sobotu, 7. apríla 2018, sme sa rozlúčili so spolubratom Dušanom Volnom. Zomrel 49-ročný. S láskou spomína pozostalá smútiaca rodina a venuje 100 €.
  • Pri 12. výročí odchodu do večnosti si na svojho manžela a otca Jána Brndiara s láskou a úctou spomína manželka a syn. Tiež si spomínajú na svojich rodičov a starých rodičov Jozefa a Zlaticu Augustíny pri ich nedožitých životných jubileách. Venujú 100 €.
  • Miriam Morgošová pri príležitosti svojej konfirmácie venuje na potreby nášho cirkevného zboru 100 €.
  • Bohuznámy brat pri platení cirkevnej dane venuje 30 €.
  • Bohuznáma sestra pri platení cirkevnej dane venuje 20 €.
  • Bohuznáma sestra pri platení cirkevnej dane venuje 10 €.
  • Ofery cez Veľkonočné sviatky: Zelený štvrtok – 231,60 €; Veľký piatok – 541,25 € a 235,30 €; Veľkonočná nedeľa – ofera podľa vokátora pre brata farára; Veľkonočný pondelok – 149,50 €. Srdečne ďakujeme.

 OZNAMY:

  • V sobotu, 14. apríla 2018, sa uskutoční na pôde nášho cirkevného zboru stretnutie Združenia evanjelických duchovných na Slovensku.
  • V sobotu, 21. apríla 2018, bude spoločná brigáda nášho cirkevného zboru a Spojenej evanjelickej školy. Prosíme, prihláste sa dnes u sestry kostolníčky a cez týždeň osobne, alebo telefonicky na farskom úrade: 0905 511 926. Vďačne privítame každého ochotného brata a sestru.
  • Na našom farskom úrade sa uvoľnilo miesto zborovej pracovníčky od 1. 5. 2018, nakoľko sestra Katka Pĺžová odchádza do dôchodku. Záujemcovia sa môžu hlásiť na farskom úrade.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl