pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 5. 2. 2017

 Posledná nedeľa po Zjavení

Úvodné oslovenie

Predspev
Ó Ježiši, Tvoje narodenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!
Pieseň č. 357 – Sláva Bohu na výsosti
Sláva, pozdrav, kolekta
Evanjelium Lk 2, 22-32
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 333 – Srdce čisté, stvor mi, Pane

Kázeň Kol 3, 12-17
Modlitba, oznamy

Veľká Večera Pánova

Pieseň č. 491 – Na Krista svoje hriechy som zložil
Antifóna č. 53
Kňaz: Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate.
Zbor: A pokoj Kristov nech sa rozhojňuje v našich srdciach.
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 491

MILODARY 

  • Vo štvrtok, 2. 2. 2017, sme sa rozlúčili s našou vernou spolusestrou Vierou Varinskou, rod. Ďurmanovou. Zomrela vo veku nedožitých 90 rokov. S láskou spomína dcéra Vierka, syn Ján a ostatná smútiaca rodina. Venujú 100 €.
  • Uplynulo už 8 rokov, kedy nás z tejto časnosti opustil spolubrat Jankao Verböci. S láskou a vďačnosťou na neho myslí manželka Anka a deti Jarko a Anička s rodinami. Venujú 30 €.
  • Najbližší si s láskou spomínajú na svoju dcéru, vnučku a sestru Adrianku Maturovú pri 1. výročí jej odchodu z tejto časnosti. Venujú 50 €.
  • Bohuznáma sestra po zmene vo svojom živote prosí o milosrdenstvo a zdravie. Venuje 20 €.
  • Ofera minulú nedeľu 284,50 €. Srdečne ďakujeme.

OZNAMY

  • Na budúcu nedeľu, 12. 2. 2017, budú služby Božie spojené s detskými službami Božími.
  • V dňoch 27. 2. – 4. 3. 2017 organizuje Turčiansky seniorát seniorský pobyt v meste Dudince za priaznivú cenu 159 € + kúpeľný poplatok 5 € (6 dní, 5 nocí). Informácie a prihlášky si môžete vyzdvihnúť u brata Milana Bruncka.
  • Pri východe z kostola si môžete zakúpiť časopis Evanjelický východ, Evanjelický posol a iné knihy.
  • Prednáška v rámci Národného týždňa manželstva „Tajomstvá manželstva“ bude v nedeľu, 12. 2. 2017, o 16:00 h v aule Biblickej školy. Prednášať bude Mgr. Mária Ďuríková. Srdečne vás všetkých pozývame. Prosíme milých zúčastnených, keby mohli doniesť nejaké koláčiky. Ďakujeme.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl