nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2018

Spravodaj 28. 1. 2018

Nedeľa Deviatnik

Úvodné oslovenie
Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 209 – Keď svitol deň nedeľný
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 31,20-25
Biblické texty 2Sam 7,18-22; F 3,7-14
Pieseň č. 490 – Mne dostalo sa zmilovania
Evanjelium Mt 20,1-16
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 219 – Prišli sme, ó Ježiši
Kázeň Mt 20,1-16
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 366 – Vznesme srdcia k výšinám
Antifóna č. 86
Kňaz: Chváľte Hospodina všetky národy a velebte Ho všetci ľudia.
Zbor: Lebo je nesmierna jeho milosť nad nami. Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 366

MILODARY:

  • V stredu, 24. januára 2018, sme sa rozlúčili s našou vernou spolusestrou Jarmilou Chomovou, rod. Šimčovou. Zomrela vo veku 83 rokov. Manžel Milan s deťmi venuje 100 €, sestra Milotka Salvová s rodinou venuje 30 €, brat Ján Šimčo s rodinou z Pribyliny venuje 50 €, sestra Ľubka z Liptovského Hrádku s dcérami venuje 20 € a kmotra Hanka Jobštová z Pribyliny s krstnými dcérami a ich rodinami venuje 60 €.
  • Vo štvrtok, 25. januára 2018, sme sa rozlúčili s našou spolusestrou Emíliou Paulovičovou, rod. Debnárovou. Zomrela 92 – ročná. Smútiaca rodina venuje 50 €.
  • Pri nedožitých 100. narodeninách dobrého otca a starého otca Pavla Lukáča, dlhoročného a aktívneho presbytera nášho cirkevného zboru a pri nedožitých 98. narodeninách starostlivej matky Márie Lukáčovej, rod. Volnovej si s láskou spomína dcéra Ľubomíra Osadská a syn Peter Lukáč s rodinami. Prosia o Božiu milosť a vedenie pre celú rodinu. Venujú 100 €.
  • V piatok, 26. januára 2018, uplynulo 24 rokov od úmrtia Milana Murčeka z Diakovej. Na svojho manžela, otca a starého otca si s láskou spomína manželka, deti a vnúčatá. Prosia o Božie vedenie a milosť. Venujú 30 €.
  • Bohuznáma sestra z Bystričky pri svojich narodeninách venuje 30 €.
  • Bohuznáma sestra zo spevokolu venuje pri platení cirkevnej dane 35 €. Prosí o našu cirkev, cirkevný zbor a rodinu.
  • Ofera minulú nedeľu bola 312,40 €. Srdečne ďakujeme.

OZNAMY:

  • Na výveske pred kostolom je oznam ovoľbách v našom cirkevnom zbore, ktorý vám odporúčame do pozornosti.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí ste počas uplynulého roka prispievali na prácu s deťmi a mládežou. Náš účet: 2620027203/1100 – práca s deťmi: variabilný symbol 3práca s mládežou: variabilný symbol 4. Srdečne ďakujeme.

 
 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl