nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 27. 11. 2016

Prvá adventná nedeľa, začiatok nového cirkevného roka

Úvodné oslovenie, vstup detí s lampášmi a zapálenie prvej adventnej sviečky
Predspev
Kňaz: Rosu dajte nebesá zhora
Zbor: a oblaky nech lejú spravodlivosť
Kňaz: Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo Jeho rúk zvestuje obloha.
Zbor: Rosu dajte nebesá zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť.
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 19 – Príď, Spasenie pohanov
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 24, 1-6
Krst, Viera všeobecná kresťanská
Confirma Deus, str. XXXVII
Kňaz: Potvrď, ó, Bože Otče, čo si pri nás vykonal,
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Potvrď , ó Bože Synu, čo si pri nás vykonal,
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Potvrď, ó Bože Duchu Svätý, čo si pri nás vykonal,
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému
Zbor: ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Pieseň č. 20 – Prichádzaš k nám, Kriste náš 

Kázeň Iz 2, 2-5
V posledných dňoch pevne bude stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole hôr, vyvýšený bude nad pahorky. Pohrnú sa k nemu všetky národy a poputujú mnohé kmene a povedia. Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po Jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. On bude súdiť medzi národmi, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože; národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne. Hor sa, dom Jákobov! Choďme v svetle Hospodinovom!

Modlitba, oznamy
Veľká Večera Pánova
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 223 – Milosť Pána nášho Ježiša Krista (spievame postojačky) 

MILODARY

 • V pondelok, 21. novembra, sme sa rozlúčili s Vladislavom Magálom. Smútiaca rodina venuje 20 €.
 • V utorok, 22. novembra, sme sa rozlúčili s Helenou Majerovou, rod. Meravou. Syn Ján a dcéra Alena s rodinou venujú 300 €.
 • V sobotu, 26. novembra, sme sa rozlúčili s našim verným spolubratom Jaroslavom Pálešom. Zomrel vo veku 78 rokov. Manželka s rodinou venuje 50 €.
 • Manželka, dcéra a syn s rodinou si s láskou spomínajú na svojho manžela, otca a starého otca Jána Ladivera pri 1. výročí jeho úmrtia. Venujú 50 €.
 • Na svojho dobrého a starostlivého manžela a otca Ondreja Gulisa si pri jeho 40. výročí smrti spomína manželka a dcéry s rodinami. Venujú 100 €.
 • Manželka a dcéra Ivka s rodinou si s láskou spomínajú na svojho manžela, otca a starého otca Jaroslava Boháča pri 3. výročí jeho úmrtia. Venujú 50 €.
 • Manželka, mama a dcéra s rodinou si s láskou spomínajú na svojho manžela, syna a otca Vladimíra Tupého pri 1. výročí jeho úmrtia. Venujú 40 €.
 • Sestra Elenka pri 3. výročí svojej konfirmácie z vďaky voči Pánu Bohu venuje 20 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 385,76 €.
  Srdečne všetkým ďakujeme.

OZNAMY

 • Dnes popoludní o 14.00 h bude v kostole v Turanoch stretnutie spevokolov Turca.
 • V piatok, 16. 12. 2016, o 18.00 h bude v našom kostole vianočný koncert Katky Koščovej.
  Vstupné: 10 €. Predpredaj vstupeniek v sieti Ticketportal, alebo na farskom úrade.
 • Hľadáme koordinátora práce s deťmi. Viac informácií na farskom úrade.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl