nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 2. 10. 2016

Devätnásta nedeľa po Svätej Trojici

Úvodné oslovenie
Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Pieseň č. 212 – Ó, vitaj v svojej jasnosti
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 15
Pieseň č. 333 – Srdce čisté stvor mi, Pane
Kázeň Lk 9,57-62
Veľká Večera Pánova
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 223 – Milosť Pána 

Čo je sviatosť Večere Pánovej?
Je pravé telo a pravá krv nášho Pána Ježiša Krista, nám kresťanom pod spôsobom chleba a vína k jedeniu a pitiu samým Kristom Pánom ustanovená.
Kde je to napísané?
Tak píšu svätí evanjelisti Matúš (26,26), Marek (14,22), Lukáš (22,19) a svätý Pavol (1K 11,23): „Pán náš Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte; toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To čiňte na moju pamiatku! A podobne po večeri vzal kalich, dobrorečil a dal im hovoriac: Pite z neho všetci, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie hriechov. To čiňte, kedykoľvek budete piť, na moju pamiatku!“
Aký úžitok je z takého jedenia a pitia?
To nám ukazujú slová „za vás sa vydáva“ a „za vás sa vylieva na odpustenie hriechov“; totiž, že sa nám v tejto sviatosti týmito slovami dáva odpustenie hriechov, spravodlivosť, život a spasenie; lebo kde je odpustenie hriechov, tam je aj život a spasenie.
Kto prijíma túto sviatosť spasiteľne?
Postiť sa a telesne sa pripravovať je iste dobrá vonkajšia disciplinovanosť; ale len ten je naozaj spôsobný k spáse a dobre pripravený, kto verí slovám „za vás sa vydáva, za vás sa vylieva na odpustenie hriechov“. Kto však týmto slovám neverí alebo o nich pochybuje, ten tie je k spáse spôsobný a pripravený; lebo to slovo „za vás“ požaduje len veriace srdce.
(Dr. Martin Luther, Malý katechizmus)

MILODARY

 • Pri rozlúčke so svojim otcom Vladimírom Vozákom si na neho s láskou spomína dcéra Daniela s manželom. Venujú 100 €.
 • Pri prvom výročí úmrtia našej spolusestry Alžbety Stankovej s úctou, láskou a vďakou spomína rodina Jozefa a Jána Kuruca z Levíc a Roman s rodinou zo Záboria. Smútiaca rodina venuje 60 €.
 • Sestra s manželom a krstné deti si s láskou spomínajú na svoju dobrú sestru a krstnú mamu Zitku Plicovú pri 1. výročí jej odchodu z tejto časnosti. Venujú 150 €.
 • Dcéra Ľudmila, vnuk Dušan a vnučka Ľudmila s rodinou si s láskou spomínajú na svoju mamu Ľudmilu Štrbovú pri nedožitých 90. narodeninách a 14. výročí odchodu do večnosti. Tiež si spomínajú na svojho otca Jána Štrbu pri 14. výročí jeho úmrtia. Venujú 100 €.
 • V sobotu, 24. septembra, vstúpili do manželstva Tomáš Valko a Katarína, rod. Pašková. Venujú 50 €.
 • Stará mama Ľudmila a krstný otec Dušan prosia o Božie vedenie a požehnanie pre vnučku Miriam pri jej nástupe do základnej školy a tiež pre vnučku Alicku pri jej 2. narodeninách. Venujú 50 €.
 • Brat Roman Valanec ďakuje bratom, ktorí mu boli pomôcť pri výmene strechy. Venuje 50 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 307,00 €. Srdečne všetkým ďakujeme.

OZNAMY

 • Vyučovanie konfirmandov – druhákov býva v piatok o 14.00 hod v zborovej sieni na fare. Vyučovanie konfirmandov – prvákov začne v piatok 7. októbra o 14.00 hod.
 • V sobotu, 8. októbra 2016, bude zdobenie kostola na Poďakovanie za úrody zeme. Prosíme ochotných bratov a sestry o pomoc.
 • Brigáda – upratovanie kostola a okolia bude v sobotu, 15. októbra. Ďakujeme všetkým ochotným bratom a sestrám za pomoc.
 • Podľa rozhodnutia presbyterstva máme každú prvú nedeľu mimoriadnu oferu a tak ju aj dnes dávame do vašej milej a láskavej pozornosti. Ďakujeme.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl