Spravodaj 15. 4. 2018

Druhá nedeľa po Veľkej noci
Oči otvorené Kristom pre Krista

Rodinné služby Božie 

Ranné služby Božie – Piesne – Hospodin je môj Pastier, 203, 144
Úvodné oslovenie
Predspev
Ó Ježiši, Tvoje vzkriesenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň Hospodin je môj Pastier (počas piesne požehnanie detí)
1. Hospodin je môj Pastier,
Hospodin je môj Pastier,
nebudem mať, nebudem,
nebudem mať, nebudem
nedostatku.
2. Na pažitiach zelených,
na pažitiach zelených,
pasie ma a vodí ma,
pasie ma a vodí ma
k vodám živým.
3. Dušu moju znavenú,
dušu moju znavenú,
občerstvuje a teší,
občerstvuje a teší
až naveky.
Sláva, pozdrav
Modlitby detí (2.C)
Evanjelium J 14,8-11 (p. učiteľka Katka Meniarová)
Pieseň detí (doprevádza školská kapela)
Pane, som tak veľmi rád
Pane, som tak veľmi rád
život s Tebou som už skúsil
tak ti spievam pieseň chvál
poznať Teba vždy som túžil
Z nebies zostúpil si k nám na túto zem
tu na kríži musels‘ mrieť za môj hriech
kríž pred hrobom v krvi stál
z hrobu Otec si Ťa vzal,
tak Ti spievam pieseň chvál
Divadielko Jakubko a Agátka
Kázeň pre deti (Natália Kacianová)
Pieseň č. 203 – V jedného Boha veríme
Kázeň J 9,35-41
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 144 – Ó, Slnko žitia môjho
Antifóna Mt 5, 8
Kňaz: Blahoslavení čistého srdca,
Zbor: lebo oni Boha uvidia. Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 144

MILODARY:

  • Manžel Michal, synovia Juraj a Ján, dcéra Marína, nevesty Lucia a Adelka, vnúčatá Miška, Filip a Anička si s láskou spomínajú na svoju mamu a starú mamu Vierku Gallovú, rod. Komanderovú pri príležitosti jej nedožitých 68. narodenín. Venujú 50 €.
  • Bohuznámy brat pri platení cirkevnej dane venuje 30 € na maľovanie kostola.
  • Bohuznámi manželia pri prijatí Večere Pánovej venujú 40 € s prosbou o Božie požehnanie a Jeho lekárstvo.
  • Ofera minulú nedeľu bola 349,95 €. Srdečne ďakujeme.

OZNAMY:

  • V sobotu, 21. apríla 2018, bude spoločná brigáda nášho cirkevného zboru a Spojenej evanjelickej školy. Prosíme, prihláste sa dnes u sestry kostolníčky a cez týždeň osobne, alebo telefonicky na farskom úrade: 0905 511 926. Vďačne privítame každého ochotného brata a sestru.
  • Dňa 12. mája 2018 bude v cirkevnom zbore v Žiline stretnutie nezadaných nad 25 rokov – „Kávička vo dvojici.“ Plagátik s informáciami je na výveske.
  • V dňoch 25. – 30. 6. 2018 sa bude konať zájazd Po stopách Martina Luthera. Kontakty a informácie sú na výveske.
  • Na našom farskom úrade sa uvoľnilo miesto zborovej pracovníčky od 1. 5. 2018, nakoľko sestra Katka Pĺžová odchádza do dôchodku. Záujemcovia sa môžu hlásiť na farskom úrade.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl