nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

3 – Predsedníctvo cirkevného zboru

 1. Predsedníctvo CZ tvoria zborový farár a zborový dozorca.
  • V neprítomnosti predsedajúceho zborového farára zastupuje zborový farár, prípadne kaplán alebo administrátor;
  • v neprítomnosti zborového dozorcu zastupuje poddozorca.
 2. Ak má CZ dvoch farárov, tak sa vo funkcii zborového farára pravidelne striedajú po uplynutí 5 rokov.
 3. Predsedníctvo CZ je štatutárnym zástupcom CZ s tým, že všetky dôležité aktivity prerokúva a odsúhlasuje so zborovým presbyterstvom, ktorému poskytuje aj všetky informácie o výsledkoch svojej činnosti, činnosti Turčianskeho seniorátu, Východného dištriktu a celej ECAV.
 4. Predsedníctvo CZ plní najmä tieto úlohy:
  • úlohy, ktorými ho poveril konvent, presbyterstvo alebo nadriadené orgány;
  • vykonávanie práv zamestnávateľa voči zamestnancom cirkevného zboru;
  • menovanie a odvolanie zamestnanca farského úradu cirkevného zboru;
  • zvoláva zasadania zborového presbyterstva a konventu; ak sa predsedníctvo nezhodne na zvolaní zasadnutia konventu alebo presbyterstva, toto právo má ten člen predsedníctva, ktorý žiada zasadnutie zvolať; o tomto postupe musí byť vyhotovený zápis; konvent a presbyterstvo môžu vo výnimočných prípadoch rokovať aj pod vedením len jedného z členov predsedníctva cirkevného zboru;
  • hodnotí efektívnosť činnosti CZ, prijíma podnety na zlepšenie práce v cirkevnom zbore a v jeho organizačných jednotkách (fíliách, výboroch, sekciách);
  • zabezpečuje vedenie náležitého účtovníctva CZ a inej evidencie vyžadovanej právnymi predpismi SR a ústredných orgánov ECAV;
  • vypracúva materiály na rokovanie/schválenie zborovému konventu cirkevného CZ a to najmä:
   • kňazskú správu,
   • riadnu, mimoriadnu účtovnú závierku CZ a návrhy na úhradu prípadných strát alebo nedoplatkov tretej strany,
   • návrh rozpočtu CZ,
   • návrhy na zmeny štatútu CZ,
   • návrhy na zníženie alebo zvýšenie imania CZ;
  • predkladá správy o plnení úloh vyplývajúcich z poslania CZ, z koncepcie rozvoja CZ, z jednotlivých plánov, zo zasadania konventu CZ a Turčianskeho seniorátu, z vykonaných finančných auditov a auditov systému manažérstva kvality;
  • rozhoduje o operatívnych a neodkladných organizačných a hospodárskych záležitostiach CZ;
  • prerokúva a schvaľuje organizačný poriadok, ako aj ďalšie riadiace predpisy CZ po predchádzajúcom pripomienkovom konaní v zborovom presbyterstve;
  • zabezpečuje vyhodnotenie úplného znenia štatútu CZ po každej vykonanej zmene a jeho uloženie v registri listín CZ;
  • predkladá informácie a návrhy seniorátu a VD ECAV:
   • o zásadných zámeroch vedenia CZ na budúce obdobie, a o predpokladanom vývoji hospodárenia najmenej raz ročne,
   • návrhy na riešenie problémov Turčianskeho seniorátu, Východného dištriktu alebo Synode;
  • zúčastňuje sa na požiadanie revíznej komisie na previerke účtovnej závierky alebo na požiadanie vedúceho audítora na plánovaných auditoch procesov systému manažérstva kvality;
  • na žiadosť člena CZ mu poskytne k nahliadnutiu všetky materiály, ktoré budú predmetom rokovania konventu;
  • rieši prípady porušenia cirkevnej disciplíny.