nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

2 – Zborové presbyterstvo

 1. Zborové presbyterstvo plní úlohy podľa čl. 18 Cirkevnej ústavy – predovšetkým:
  • vykonáva uznesenia zborového konventu a plní ďalšie úlohy, ktorými ho konvent poverí;
  • rozhoduje o operatívnych potrebách, neodkladných organizačných a hospodárskych záležitostiach CZ;
  • rieši prípady porušenia cirkevnej disciplíny;
  • dojednáva pracovnú náplň, práva a povinnosti predstaviteľov, funkcionárov a zamestnancov CZ v súlade s odpovedajúcimi kartami pracovných miest uvedenými v organizačnom poriadku, podľa príslušných vokátorov;
  • volí členov výborov CZ;
  • v záujme efektívneho fungovania každý člen je poverený konkrétnou činnosťou v duchovnej alebo hospodárskej oblasti;
  • pozýva a povzbudzuje k napĺňaniu poslania CZ všetkých členov CZ; za tým účelom zboroví presbyteri pod vedením predsedníctva formulujú:
   • víziu určujúcu smerovanie rozvoja CZ v časovom horizonte 6 – 10 rokov,
   • koncepciu rozvoja CZ, ktorá rozpracuje víziu do prioritných oblastí rozvoja v časovom horizonte do 6 rokov,
   • cieľovo zamerané aktivity, úlohy a programy k napĺňaniu vízie a koncepcie rozvoja CZ;
  • na základe zborovým kurátorom vykonaného rozpisu vykonáva kostolnú/cirkevnú službu pri vítaní účastníkov služieb Božích, spočítanie ich účastníkov, zrátanie ofery, starostlivosť o hostí, rozdávanie informačných listov a iné, pomáha pri zabezpečovaní pohostinnosti CZ, príprave a výzdobe priestorov.
 2. Počet členov zborového presbyterstva nesmie byť menší ako 7. Členmi presbyterstva z titulu funkcie sú:
  • zboroví farári (predsedajúci zborový farár a zborový farár);
  • zborový dozorca;
  • zástupca zborového dozorcu (poddozorca);
  • zborový kurátor pre vedenie hospodárstva;
  • ďalšími členmi presbyterstva sú volení členovia CZ, a to za nasledovné oblasti života CZ:
   • koordinátori za fílie: Bystrička, Drážkovce a Diaková,
   • koordinátor misijnej činnosti pre deti a mládež,
   • koordinátori misijných činností … ,
   • zástupca hospodárskeho výboru,
   • zástupca bohoslužobného výboru,
   • zástupca výboru diakonie,
   • zástupca modlitebného spoločenstva,
   • zástupca revíznej komisie,
   • zástupca investičného výboru,
   • zástupca Evanjelickej spojenej školy Martin,
   • zástupca Biblickej školy Martin / Centra kresťanského vzdelávania.
 3. Za zborového presbytera možno zvoliť člena CZ, ktorý požíva vážnosť a úctu a riadne si plní povinnosti člena CZ (1Tim 3, 1-13). Presbyter pravidelne navštevuje služby Božie, biblické hodiny, modlitebné zhromaždenia a iné misijné aktivity.
 4. Zasadanie zborového presbyterstva upravuje rokovací poriadok presbyterstva.