streda, 22 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

1 – Charakteristické črty cirkevného zboru

  1. Všetka moc patrí Hlave Cirkvi, Ježišovi Kristovi. Celá činnosť CZ, ako Jeho telo, sa vykonáva pod Jeho vládou a autoritou v moci Ducha Svätého.
  2. Uvedomujúc si, že všetka moc v Cirkvi pochádza od Pána Ježiša Krista a celá činnosť CZ je vykonávaná pod Jeho vládou a autoritou v moci Ducha Svätého.
  3. Cirkevný zbor ECAV Martin (ďalej len CZ) sa riadi biblickou zásadou všeobecného kňažstva a snaží sa o využitie darov, ktoré Boh zveril členom CZ pri bohoslužobných podujatiach, sviatostiach i pri katechetickej, diakonickej, administratívnej, misijnej a evanjelizačnej činnosti zboru.
  4. CZ pokladá krst detí za biblicky oprávnený. Krst sa robí v prípade, že rodičia a krstní rodičia sľubujú vychovávať pokrsteného v kresťanskej viere. Pred krstom sa uskutočňuje pastorálny rozhovor s rodičmi a krstnými rodičmi. CZ krstí aj dospelých po príprave podobnej konfirmačnej výučbe, ak neboli pokrstení ako deti.
  5. CZ prijíma k Večeri Pánovej evanjelikov a. v., ako aj kresťanov z iných kresťanských cirkevných zborov.