nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Usmernenie

Milí bratia, milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

Dňa 6. mája 2020 sme na Slovensku prešli do II. a III. fázy uvoľňovania karanténnych opatrení. Vzhľadom na novú situáciu obnovujeme len nedeľné služby Božie.

A tak vás srdečne pozývame nasledujúce nedele na ranné SB o 8:30 h, ktoré budú prístupné pre staršiu generáciu nad 65 rokovna hlavné SB o 10:00 h pre generáciu do 65 rokov.

Aj z toho dôvodu vás, ako predsedníctvo cirkevného zboru nielen pozývame, ale aj prosíme o trpezlivosť a disciplinovanosť, aby sme si navzájom neubližovali, ale naopak, pomáhali.
Tešíme sa na ďalšie radostné stretnutia pri Božom slove a sviatostiach i pri všetkých aktivitách, ktoré v budúcnosti opäť túžime robiť.

Na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva, ktoré bolo zverejnené, pristupujeme k dodržiavaniu týchto pravidiel:
– vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
– pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
– zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 m,
– vhodne zohľadniť počet a dĺžku spievaných piesní,
– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
– zo Služieb Božích úplne vylúčiť tých, ktorí majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
– usporadúvať v nedeľu osobitne Služby Božie pre starších ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
– ak to okolnosti vyžadujú – hlavne v početnejších cirkevných zboroch, usporiadať i viacero Služieb Božích, aby každý mal možnosť zúčastniť sa. Podľa vlastného uváženia prosíme nájsť vhodný spôsob, ako zabezpečiť konkrétnu skupinu osôb, ktoré sa zúčastnia Služieb Božích,
dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
– pred prisluhovaním Večere Pánovej si musí prisluhujúci dezinfikovať ruky. Oplátku treba podávať na ruku, namiesto kalicha treba použiť jednorazové poháriky. Vzhľadom na to, že táto forma nemá v našej cirkvi tradíciu, treba zhromaždenie vhodným spôsobom vo vlastnej réžii inštruovať o spôsobe, ako komunikanti oplátku a víno príjmu. Alternatívu intikciou nedoporučujeme, z hľadiska toho, že nie je možné plne vylúčiť zdravotné riziko tohto spôsobu. K obvyklému sláveniu Večere Pánovej sa vrátime až po úplnom vrátení sa situácie do normálu,
– ruky na záver sa nepodávajú,
– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

S láskou, Milan Kubík, zborový farár