nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Stanovisko Zboru biskupov k výsledkom sčítania obyvateľstva v roku 2021

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku je druhou najpočetnejšou skupinou obyvateľov z hľadiska vyznania. Obyvatelia hlásiaci sa k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania predstavujú 5,27 % (286 907 osôb).

Dnes sme ako Zbor biskupov prijali informáciu o výsledkoch sčítania obyvateľstva ako fakt, ktorým sa budeme určite zaoberať a venovať sa mu detailnejšie. Budeme čakať na rozšírené výsledky od Štatistického úradu SR, ktoré nám povedia viac o štruktúre, rozmiestnení a ďalších dôležitých ukazovateľoch našej evanjelickej komunity.

Pokles o 0,5 percentuálneho bodu nepredstavuje relatívne veľký úbytok. Teší nás, že sa výrazne spomalil pokles počtu členov pri predchádzajúcom sčítaní. Zároveň treba jednoznačne skonštatovať, že za posledných 10 rokov sme stratili 29 343 evanjelikov. Tento stav nemôže tešiť nikoho z nás a je pre nás veľkou misijnou a pastorálnou výzvou. Situáciu, aj vzhľadom na neustále stúpajúce počty obyvateľov bez vyznania, vnímame ako vážnu. Je to impulz spojiť sily všetkých členov ECAV, k vydávaniu dobrého svedectva viery a viesť všetky generácie k evanjelickému kresťanskému životu.

Zároveň chceme povedať, že sme vďační každému, kto svoje vyznanie a príslušnosť potvrdil. Vnímame to ako povedomý a aktívny evanjelický prejav, postoj srdca, jednoznačnú odpoveď. Evanjelici potvrdili, že im záleží na svojej cirkvi a viere v Boha.

prevzaté z ecav.sk