nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 8. 5. 2016

Nedeľa po Vstúpení

Privítanie a oslovenie

Predspev č. 605
Kňaz: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!
Všetci: Vojdite, plesajme…
Kňaz: Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným,
Všetci: predstúpme…
Kňaz: On stvoril, more zem a všetko, čo živé je.
Všetci: On stvoril…
Kňaz: Jeho dielom sú hlbiny, i končiare Jeho sú.
Všetci: Jeho dielom…
Kňaz: Hospodin, je náš Boh, my sme Jeho pastvy ľud.
Všetci: Hospodin, je…
Kňaz: Nezatvrďme srdce v blude, počujme dnes Jeho hlas!
Všetci: Nezatvrďme…
Kňaz: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!
Všetci: Vojdite…
Kňaz: Klaňajme sa, pokľaknime pred Pánom, Tvorcom svojím!
Všetci: Klaňajme sa…

Konfiteor:
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam,…
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.

Pieseň č. 160 – Kriste, Spasiteľu náš
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 103
Epištola Ef 6, 1-4
Pieseň č. 644 – Teba vzývam, Bože večný
Evanjelium L 11, 9-13 

Konfirmácia, Viera všeobecná kresťanská
Confirma Deus, str. XXXVII
Kňaz: Potvrď, ó, Bože Otče, čo si pri nás vykonal,
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Potvrď , ó Bože Synu, čo si pri nás vykonal,
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Potvrď, ó Bože Duchu Svätý, čo si pri nás vykonal,
Zbor: z chrámu svojho nad Jeruzalemom.
Kňaz: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému
Zbor: ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Pieseň č. 233 – Kráľu nebies

Kázeň 1 Sam 1, 9-18
Modlitba, oznamy

Pieseň č. 347 – Chváľte Hospodina
Antifóna č. 89
Kňaz: Ó, Hospodine, po nebesia siaha Tvoja milosť.
Zbor: Až po oblaky Tvoja vernosť.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 347

MILODARY

  • Bohuznáma rodina si s láskou spomína na svoju drahú Máriu Valentkovú pri 2. výročí jej úmrtia. Venuje 100 €
  • Manžel a deti s rodinami si s láskou spomínajú na svoju manželku, mamu a starú mamu Gabiku Horičkovú pri 9. výročí jej úmrtia. Venujú 50 €.
  • Dcéry Elena a Anna si s láskou spomínajú na svoju mamičku a otecka pri 30. a 46. výročí ich úmrtia. Venujú 20 €.
  • Manželka a deti s rodinami si s láskou spomínajú na svojho manžela, otca a starého otca Jozefa Hanku pri 1. výročí jeho úmrtia. Venujú 100 €.
  • Bohuznáma sestra sa z milosti Božej dožila svojich narodenín. Ďakuje za Božiu ochranu počas celého života a prosí o Božiu milosť. Venuje 10 €.
  • Pri krste Adama Bellu venuje rodina 20 €.
  • Pri krste Veroniky Rumanovej venuje rodina 30 €.
  • Ofera minulú nedeľu bola 347,05 €. Srdečne ďakujeme.

OZNAMY

  • Radostný večer martinských evanjelikov plánujeme na sobotu 14. mája 2016 o 19.00 hod. Vstupné: 13 €, študenti 8 €. Vstupenky si môžete zakúpiť na farskom úrade do 10. 5. 2016. Všetci ste srdečne vítaní.
  • Detský denný tábor bude 18. – 22. 7. 2016. Prihlášky sú v kancelárii farského úradu, alebo na www.ecavmt.sk

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl