nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 31. 12. 2016 a 1. 1. 2017

Silvester 2016

Úvodné oslovenie
Predspev: Pomoc naša… str. XXXVI
Pieseň č. 64 – Až podnes nám pomáhal
Antifóna č. 20
Kňaz: Dobroreč, duša moja Hospodinu!
Zbor: A celé moje vnútro Jeho menu svätému!
Pozdrav, kolekta
Žalm 90
Pieseň č. 65 – Česť vzdajme Pánu Bohu
Kázeň Žid 13,8
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 410 – Bože náš, požehnaj večný čas (1. verš)
Antifóna č. 21
Kňaz: Pane, Ty si nám býval príbytkom z pokolenia na pokolenie.
Zbor: Od vekov až na veky Ty si Boh silný!
Kuzmányho litánia
Kňaz: Modlime sa: za cirkev Tvoju svätú,…          Zbor: Pane, zmiluj sa nad nami!
Kňaz: Odvráť od nás…                                                Zbor: Pane, vyslyš nás!
Kňaz: Otvor svoje ruky…                                            Zbor: Pane, zmiluj sa nad nami!
Kňaz: Pre meno Tvoje…                                             Zbor: Pane, vyslyš nás!
Starosloviensky Otče náš, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 350 – Nuž, Bohu ďakujme

MILODARY

  • Syn Ján a dcéry Magda a Iveta s rodinami si s láskou spomínajú na svoju mamu a starú mamu Annu Záborskú pri jej nedožitých 80. narodeninách.
  • Vnučka Ľubica a pravnuk Martin si s láskou spomínajú na Jána Blahu z Bystričky pri 100. výročí jeho úmrtia, ktorý zahynul v prvej svetovej vojne v mladom veku. Venujú 15 €.
  • Syn Peter s rodinou s láskou spomína na svojho otca Petra Valockého pri 10. výročí jeho úmrtia. Venuje 20 €.

OZNAMY

  • Služby Božie na Nový rok budú o 10:00 h s Večerou Pánovou.
    V piatok, 6. januára 2017, na Zjavenie Krista Pána mudrcom budú SB o 10:00 h.
Nový rok 2017

Úvodné oslovenie
Predspev
Kňaz: Slovo stalo sa telom, haleluja,
Zbor: a prebývalo medzi nami, haleluja
Kňaz: Spievajte Hospodinu novú pieseň, lebo vykonal divné veci.
Všetci: Slovo stalo sa telom, haleluja, a prebývalo medzi nami, haleluja
Pieseň č. 74 – Ľud Boží, vítaj nový čas
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 47
Pieseň č. 76 – Rok nový zase k nám prišiel
Kázeň G 3, 23-29
Modlitba, oznamy
Večera Pánova (staršie vydanie spevníka str. XXXI, novšie vydanie str. XXXIII)
Pieseň č. 71 – Hospodinu podajme ruku
Antifóna č. 24
Kňaz: Obnov nás, Hospodine, Bože mocností.
Zbor: Rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 71 

MILODAR

  • Syn Jaroslav s rodinou si s láskou spomína na svoju mamu a starú mamu Annu Štilcovú pri 5. výročí jej úmrtia. Venuje 20 €.

OZNAMY

  • Ofery cez sviatky: Štedrý večer: 2058,20 €, I. sv. vianočný: ofera pre brata farára, II. sv. vianočný: 247,31 €. Srdečne ďakujeme za štedré ofery.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí ste počas uplynulého roka prispievali na prácu s deťmi a mládežou. Náš účet: 2620027203/1100 – práca s deťmi: variabilný symbol 3, práca s mládežou: variabilný symbol Srdečne ďakujeme.

ŠTATISTIKA

rok                                         2015                                                             2016                                     

pokrstení                              57 (23 chlapcov a 34 dievčat)                70 (33 chlapcov a 37 dievčat)

konfirmovaní                       35 (17 chlapcov a 18 dievčat)                41 (17 chlapcov a 24 dievčat)

sobášení                               18+1 požeh. (10 ev. a 8 zmieš.)             16+1 požeh. (4 ev. a 12 zmieš.)

pochovaní                            70 (33 mužov a 37 žien)                          47 (18 mužov a 29 žien)

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl