Spravodaj 19. 11. 2017

Predposledná nedeľa cirkevného roka

Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Pieseň č. 186 – Bože lásky, Otče večný 

Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 50, 1-6. 14-15
Biblické texty Am 4, 12-13; Zjav 20, 11-12
Pieseň 686 – Keď Pán Ježiš k súdu príde 

Evanjelium Mt 25, 31-34
Pieseň č. 200 – Veríme v Boha večného 

Kázeň Mt 25, 31-46
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 245 – Ó, láska Božia 

Antifóna 50
Kňaz: Zvelebujte so mnou Hospodina, Haleluja.
Zbor: A spoločne vyvyšujme Jeho meno. Haleluja.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 245 

 

MILODARY

  • V stredu, 15. novembra 2017, sme sa rozlúčili s Ľudmilou Nandrážiovou, rod. Janotovou. Zomrela vo veku nedožitých 88 rokov. Smútiaca rodina venuje 100 €.
  • Manželka Vierka si s láskou spomína na svojho drahého manžela Jaroslava Páleša pri prvom výročí jeho úmrtia. Venuje 50 €.
  • Pri krste Nika Stolárika venujú starí rodičia 25 €.
  • Pri krste Zuzky Šichtovej venuje rodina 20 €.
  • Ofera minulú nedeľu bola 548,20 €. Srdečne ďakujeme.

OZNAMY

  • Na budúcu nedeľu budeme mať v rámci hlavných služieb Božích krátky zborový konvent.
  • Biblickú hodinu mávame v zimnom období už o 17:00 h, na budúci štvrtok budeme preberať Žalm 37.
  • V sobotu, 2. decembra 2017, o 14:30 h pozývame rodičov s deťmi na výrobu adventných vencov do auly Biblickej školy. Vstupné: 2 € na 1 venček. Ak máte záujem o výrobu venčeka, kontaktujte čo najskôr pani kaplánku Slávku Danielovú: 0907 770 858.
  • V Bratislave, v novej budove SND, Pribinova 17, je v dňoch 31. 10. – 31. 12. 2017 sprístupnená výstava Vyšívaná história ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie (21. – 26. 11. výstava uzavretá). Bližšie informácie nájdete na plagáte na chrámových dverách.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl