streda, 17 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 13. 8. 2017

Deviata nedeľa po Svätej Trojici

Predspev
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 206 – Bože dobrý, Svätý Pane
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 54
Krst
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 333 – Srdce čisté stvor mi, Pane
Kázeň L 16, 1-9
Modlitba
Veľká Večera Pánova
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 347 – Chváľte Hospodina 

MILODARY

  • Manželka a dcéra Vierka s rodinou si s láskou spomínajú na svojho manžela, otca a starého otca Milana Malovíka pri 1. výročí jeho úmrtia. Venujú 10 €.
  • Pri 20. výročí úmrtia si na svoju matku, starú a prastarú matku pani Otíliu Horváthovú s láskou s úctou spomínajú jej blízki a na potreby cirkevného zboru venujú 100 €.
  • Manželka Judita Drahošová s rodinou si s láskou spomínajú na manžela, otca a starého otca JánaDrahoša pri jeho 90. nedožitých narodeninách. Tiež si spomínajú na svoju matku Pavlu Kevickú pri nedožitých 117. narodeninách. Venujú 50 €.
  • Ofera minulú nedeľu bola 221,40 €. Srdečne ďakujeme. 

OZNAMY

  • Budúca nedeľa bude kajúca. Večera Pánova bude po ranných aj hlavných službách Božích.
  • Fotografie z detského tábora si môžete pozrieť na webovej stránke nášho zboru.
  • Pri východe z kostola si môžete zakúpiť náboženskú literatúru a časopisy.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl