Spravodaj 12. 3. 2017

Druhá pôstna nedeľa

Ranné služby Božie: Piesne č. 311, 83, 493; Žalm 130; Antifóna č. 30

Úvodné oslovenie
Predspev
Kňaz:  Neopúšťaj ma, Hospodine,
Zbor:  Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa.
Kňaz:  Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou.
Zbor:  Neopúšťaj ma, Hospodine, Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa.
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 311 – Ó, Pane počuj modlitbu tichú (požehnanie detí)
Sláva, pozdrav
Modlitby detí zo 2.A ESŠ
Pieseň
Otče náš nebeský, posvěť se jméno Tvé.
Přijď Tvoje království, buď vůle Tvá.

 1. Tam, kde Tvůj lid se probouzí, tam, kde roste Tvůj chrám.
  V srdcích všech dětí Tvých zní: /: ať vítězí vůle Tvá! :/
 2. Někdy mne zkoušky tak svírají, padám a prohrávám,
  řekni, jak vůle Tvá zní. /: Bojuj až do vítězství! :/
 3. Pane, můj bratr mne nemá rád, za zády mne pomlouvá.
  Toužím teď vůli Tvou znát. /: Odpusť mu tak jako já! :/
 4. Tam, kde Duch Svatý přichází, dary své rozdává.
  Jaká je teď vůle Tvá? /: Co dal jsem ti, předávej dál! :/ 

Evanjelium Mt 6, 7-13 (Natália Kacianová)
Odpoveď: Slovo nášho Boha zostáva naveky. Amen
Bábkové divadlo
Kázeň pre deti
Pieseň č. 83 – Verme v Boha
(deti odchádzajú, rodičov prosíme, aby zostali v kostole)
Kázeň
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 493 – Ó, veď ma sám (1. verš)
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 493 

MILODARY

 • Syn Samuel Zdút s rodinou si s láskou spomína na rodičov pri príležitosti ich úmrtia. Prosí o Božie vedenie a požehnanie. Venuje 10 €.
 • Manželka s rodinou si s láskou spomína na svojho manžela, otca a starého otca Stanislava Felcana pri 2. výročí jeho úmrtia. Venuje 50 €.
 • Dcéra si s láskou spomína na svoju mamu MUDrDarinu Gregorovú pri 10. výročí jej odchodu z tejto časnosti. Venuje 50 €.
 • Ofera minulú nedeľu 397,10 €. Ofera z benefičného koncertu pre cirkevný zbor Hybe bola 540 €. Srdečne ďakujeme.

OZNAM

 • Pri našom cirkevnom zbore vzniklo občianske združenie Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov. Toto združenie s nami úzko spolupracuje, jeho členmi sú ľudia z nášho zboru a jeho aktivity podporujú našu prácu. OZ sa zaregistrovalo ako prijímateľ 2% dane, ktoré môžete darovať pre náš cirkevný zbor. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť pri východe z kostola.
  Srdečne ďakujeme za príspevky 2% z daní – 1359,97 €, ktoré ste nám venovali v minulom roku a použili sme ich na prácu s deťmi a mládežou.
  Obchodné meno: Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov, o. z.
  Sídlo: M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo prijímateľa: 37978373

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl